Generali Fond farmacie a biotechnologie

Úplný názov: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

0.08%

1.6542

Hodnota podielového listu
k 18.01.2017

Fond je rovnako ako iné akciové fondy určený investorom, ktorí zamýšľajú uložiť svoje prostriedky dlhodobo, teda minimálne na 8 rokov. Portfólio fondu je zamerané na atraktívne odvetvie zdravotnej starostlivosti, farmácie a biotechnológie. Ide o odbory, ktoré ťažia z demografických zmien a starnutia populácie, čo sa prejavuje v stabilnom raste výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Tento rast prekračuje tempo rastu HDP.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Starnutie svetovej populácie

  Populácia v celosvetovom meradle starne. Hlavnými príčinami sú jednak zvyšujúca sa životná úroveň, jednak pokračujúci pokles pôrodnosti. To sa týka predovšetkým vyspelých krajín, kde starostlivosť o seniorov a chorých prináša zvýšené výdaje na lieky a lekársku starostlivosť.
 • Vysoká dynamika rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť

  Tempo rastu výdavkov je v priemere až 2× vyššie než tempo rastu HDP. 
 • Preferencia zdravého životného štýlu

  Dôraz na zdravý životný štýl je sprevádzaný vysokým dopytom po potravinových prípravkoch, vitamínoch, prostriedkoch na posilnenie imunity a výdavkami súvisiacimi so starostlivosťou o telo. 
 • Rozmach biotechnológií

  Biotechnológie sa čím ďalej tým viac presadzujú v lekárstve. Oproti štandardným medikamentom totiž predstavujú možnosť liečby, ktorá je cielená a minimalizuje rozsah vedľajších účinkov štandardných liekov. Vo svojom dôsledku je táto liečba potom lacnejšia s obrovským rastovým potenciálom v budúcnosti. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.

 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Úplný názov fondu: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond farmacie a biotechnologie
Zameranie fondu: akciový
Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061032/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Identifikácia cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474129
Pôvodný SIN: 770010000402
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a viac - 2,5 %
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Výstupný poplatok: 0 CZK
Manažérsky poplatok*:

2,2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 18.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 1.6542 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 2.36 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.05 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -3.25 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.87 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.33 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 14.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.7 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 78.72 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 12.31 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 -9.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 6.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 20.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 35.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 15.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 5.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 -0.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 14.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -19.09 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -2.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 -1.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 10.96 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 5.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 7.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -25.54 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.