Generali Fond globálních značek

Úplný názov: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

0.02%

1.5631

Hodnota podielového listu
k 18.01.2017

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia. Podielnici fondu profitujú predovšetkým z výnosu akcií silných, svetovo známych firiem. Tieto obchodované spoločnosti vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky vo svete – ide napríklad o Nike, Apple, BMW, Gucci a pod. Fond investuje do tých spoločností, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Participácia na raste a význame osobnej spotreby vo svete 

  Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Tomu zodpovedá i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je utratená za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú obzvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo slávnou značkou.
 • Najjednoduchšia forma investovania do svetových blue chips akcií s nízkym rizikom               
 • Spoločnosti s hodnotnou obchodnou značkou majú riziko porovnateľné s kľúčovými akciovými indexmi a pritom dokážu ponúknuť vyšší potenciálny výnos. 
 • Vernosť značke

  Je preukázané, že spotrebitelia zachovávajú svoju vernosť obchodným značkám. To sa týka i tovaru občasnej spotreby.
 • Stabilita

  Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov

  Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia).
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Celý názov fondu: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond globálních značek
Zameranie fondu: akciový
Založený: 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 15. 11. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061024/1111
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008471778
Pôvodný názov fondu: AAA
Pôvodné ISIN fondu: CZ0008470358
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok/Vstupný poplatok Investičného programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a viac - 2,5 %
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Výstupný poplatok: 0 CZK
Manažérsky poplatok*:

2,2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 % (platí od 15.11.2001)

Investičná stratégia

Fond je určený dynamickým investorom s dlhodobým investičným horizontom, ktorí môžu na kratší čas akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Cieľom investičnej politiky Fondu je rast hodnoty jeho majetku a zároveň snaha minimalizovať riziká a zaistiť vysokú likviditu. Portfólio je tvorené výberom z 100 prvotriednych akcií kapitálovo silných spoločností, ktoré disponujú najsilnejšími a najhodnotnejšími globálnymi značkami. Investičná téza je založená na skutočnosti, že bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Podiel spotreby na HDP sa vo svete pohybuje až k hranici 70%. Značná časť príjmov domácností je minutá za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú hlavne nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou značkou (brand name), pretože si môžu dovoliť vyššie ceny.
Fond investuje do týchto titulov, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.

Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia). Menové riziko je zaisťované a prispieva k zníženiu volatility Fondu.

Výkonnosť fondu a graf

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 18.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 1.5631 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.59 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 5.89 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 7.73 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 18.31 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.93 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 11.53 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.7 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 51.83 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 8.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 6.42 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -1.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 3.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 25.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 13.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -7.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 11.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 33.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -38.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 0.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 9.15 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 2.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 8.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 17.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -12.47 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.