Generali Fond balancovaný konzervativní

Úplný názov: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

-0.03%

1.727

Hodnota podielového listu
k 18.01.2017

Fond je určený pre investorov, ktorí preferujú vyvážený pomer medzi výškou očakávaného výnosu, mierou investičného rizika a potrebným časovým horizontom, v tomto prípade stanoveným najmenej na 5 rokov. Portfólio fondu je rozložené medzi akciovou a dlhopisovou časťou s tým, že podiel akcií dosahuje maximálne 30 %. Akciová časť je široko diverzifikovaná tak regionálne, ako aj sektorovo. Jednotlivé akcie vyberáme na základe fundamentálnych a technických ukazovateľov. Dlhopisová časť portfólia je zložená z českých štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou a korporátnych dlhopisov, ktorých štruktúra je obdobná ako v Generali Fonde korporátních dluhopisů. Menové riziko je zabezpečované.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Vyvážené portfólio tak z pohľadu rizika, ako aj výnosu

  Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu dlhopisov a akcií, ponúka tento fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fonde sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje riziko.
 • Komplexné a jednoduché riešenie vašich potrieb

  Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia, ktoré je už prednastavené a nie je potrebné ho zložito zostavovať. Navyše nemusíte sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás.
 • Priaznivý investičný horizont

  Vďaka optimálnej kombinácii akcií a dlhopisov môžete skrátiť svoj investičný horizont, a pritom využiť vysoký výnosový potenciál akcií.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Fond vhodný i pre nadácie

  Fond spĺňa zákonné podmienky pre investovanie nadácií.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Úplný názov fondu: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond balancovaný konzervativní (dříve Smíšený fond)
Zameranie fondu: zmiešaný
Dátum založenia: 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 1.1.1998
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061016/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008471760
Pôvodný názov fondu: Alpha Effect
Pôvodné ISIN fondu: CZ0008470382
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok/Vstupný poplatok Investičného programu: 0 - 99 999 kč  - 3,00%
100 000 - 499 999 kč - 2,60%
500 000 - 999 999 kč - 2,20 %
1 000 000 kč a viac - 1,80 %
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Výstupný poplatok: 0 Kč
Manažérsky poplatok*:

2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 % (platí od 6.1.2000)

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 18.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 1.727 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.05 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.4 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.07 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 8.38 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.79 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.57 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 20.98 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.23 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 14.54 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -4.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 4.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 24.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -26.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 1.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 5.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 8.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 5.09 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 9.27 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -16.14 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.