Generali Fond nemovitostních akcií

Úplný názov: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

0.17%

0.8191

Hodnota podielového listu
k 18.01.2017

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov, ktorí môžu v krátkodobom horizonte akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Z regionálneho hľadiska je fond koncipovaný ako globálny so zameraním na regióny, kde očakávame najväčší rastový potenciál. Ide najmä o región strednej a východnej Európy. V portfóliu fondu sú zastúpené tzv. realitné trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia, prenajímajú a spravujú nehnuteľnosti, pričom minimálne 90 % zisku plynúceho z tejto činnosti je vyplácaných vo forme dividend. V portfóliu sú nielen nehnuteľnostné akcie ponúkajúce nadpriemerné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské spoločnosti vyznačujúce sa výrazne vyšším rastovým potenciálom, pri ktorých je však nutné počítať s relatívne vysokou „volatilitou“ (t. j. cenovým kolísaním). Menové riziko je zabezpečené.

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Poistka proti inflácii

  V minulosti boli nehnuteľnosti jednou z možností, ako sa poistiť proti inflácii alebo neistote. 
 • Potenciál rastu ceny

  Nehnuteľnosti sú vo svojej podstate podobné dividendovým akciám (akcionárom sú vyplácané dividendy, vlastníkom nehnuteľností plynú príjmy z nájomného). Investícia do regiónu strednej a východnej Európy navyše vytvára väčší potenciál pre dosiahnutie vyšších výnosov, pretože rozvinutosť nehnuteľnostného trhu je zatiaľ nižšia, než je priemer v EÚ.
 • Poistka proti politickej nestabilite

  Nehnuteľnosti na rozdiel od cenných papierov majú nielen investičnú, ale i úžitkovú hodnotu, a sú teda menej citlivé k politickým rizikám než iné typy investícií.
 • Diverzifikácia

  Rovnako ako akcie, dlhopisy a peniaze, patria nehnuteľnosti do každého portfólia. Navyše ide o reálne aktíva, ktorých hodnota dlhodobo rastie.
 • Likvidita

  Predaj nehnuteľností trvá i niekoľko mesiacov, odkup podielových listov prebehne za niekoľko dní.
 • Zabezpečenie menového rizika - Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Úplný názov fondu: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond nemovitostních akcií 
Zameranie fondu: fond zmiešaný, ktorý nie je európskym fondom
Založený: 24.7.2006
Začatia predaja: 1.8.2006
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061083/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
SIN: CZ0008472396
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného prohramu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
od 1 000 000 Kč a viac - 2,5 %

Minimálna hodnota investície:

500 CZK

 

Výstupný poplatok: 0 CZK
Manažérsky poplatok*:

2,2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 18.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 0.8191 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.87 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.79 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -2.42 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 12.5 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -0.1 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 26.72 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 8.21 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 60.67 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 9.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.39 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 8.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 14.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 19.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -18.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 15.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 49.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -57.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -20.89 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 9.77 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.