Generali Fond nových ekonomik

Úplný názov: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

-0.19%

0.7524

Hodnota podielového listu
k 18.01.2017

Fond predstavuje ponuku pre obzvlášť dynamických investorov, ktorí vyhľadávajú príležitosť pre vysoké zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom, a preto i s dlhším časovým horizontom (min. 8 rokov). Cieľom je investovať do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia na trhoch, ktoré sa vyznačujú značným potenciálom rastu a zároveň patria do skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Tieto krajiny sa vyznačujú vysokým potenciálnym rastom a atraktívnym ocenením oproti vyspelým trhom v USA či eurozóne. Portfólio obsahuje tituly, ktoré regionálne pochádzajú z Ázie, Latinskej Ameriky či strednej a východnej Európy a sú v danom regióne považované za veľmi bonitných lídrov s rýchlou dynamikou rastu.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Vysoký hospodársky rast

  Atraktívnosť týchto krajín spočíva vo vysokej dynamike hospodárskeho rastu, ktorý je cca 2 – 3× vyšší než vo vyspelom svete. Navyše, zhruba 70 % svetového rastu budú generovať práve tieto krajiny. Len Čína s Indiou si ukroja 40 % podiel. 
 • Rast populácie = rast dopytu

  Fond investuje do oblastí, kde sa koncentruje väčšina svetovej populácie (Čína, India). Do budúcnosti sa táto populácia stane veľmi významným zdrojom dopytu po komoditách, výrobkoch a službách. Pôjde o nový motor svetového hospodárskeho rastu. Aj demografická štruktúra je omnoho priaznivejšia. Väčšina tamojšej populácie je totiž mladšia ako 45 rokov. 
 • Trhová kapitalizácia porastie - S tým, ako dané krajiny porastú a budú bohatšie, porastie logicky trhová kapitalizácia tamojších firiem. V súčasnosti väčšina pripadá na európske, japonské či americké spoločnosti a likvidné tituly emerging markets tvoria menej než 15 % svetovej trhovej kapitalizácie. 
 • Nové globálne spoločnosti

  Fond investuje do rozvíjajúcich sa krajín, kde význam tamojších spoločností globálne rastie. Najviac zreteľné je to v sektore IT, kde vznikajú noví globálni hráči. 
 • Krajiny bohaté na prírodné zdroje

  Veľkou výhodou do budúcnosti je skutočnosť, že tieto krajiny sú spravidla bohaté na kľúčové komodity – ropu, zemný plyn, železnú rudu a pod. Sú teda omnoho menej citlivé na prípadné vysoké ceny týchto komodít. 
 • Vysoká dynamika spotrebiteľského dopytu - Väčšina svetovej populácie a štrukturálny prechod na štandardný typ vyspelej ekonomiky znamená výrazný nárast spotrebiteľského dopytu. Jej podiel sa navyše vo svetovom meradle zvyšuje. 
 • Atraktívne ocenenie - Akcie rozvíjajúcich sa trhov poskytujú potenciál vyššieho zhodnotenia než pri vyspelých ekonomikách. Obchodujú sa totiž s diskontom oproti svojim konkurentom vo vyspelých krajinách. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Úplný názov fondu: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond nových ekonomik 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061040/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papieru: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474137
Pôvodný SIN: 770010000386
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 a viac Kč - 2,5 %
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Výstupný poplatok: 0 CZK
Manažérsky poplatok*:

2,2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 18.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 0.7524 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 5.33 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.29 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 30.29 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 5.14 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.51 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.83 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0.07 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 12.15 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -17.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -6.15 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 15.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -20.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 10.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 56.43 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -53.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 16.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 -1.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 -1.66 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 27.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -28.19 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.