Generali Dynamic Balanced Fund

Úplný názov: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

-0.28%

10.61

Hodnota podielového listu
k 19.01.2017

Fond je určený investorom s dlhodobým časovým horizontom najmenej 6 rokov, ktorí chcú využiť potenciál akciových trhov. Podiel tejto dynamickej zložky v portfóliu dosahuje štandardne zhruba 60 %. K zníženiu volatility fondu a pritom zachovaniu atraktívneho výnosu prispieva participácia na firemných dlhopisoch, ktoré v dlhšom časovom horizonte prinášajú vyššie prvky stability a diverzifikácie do celkového portfólia fondu. Poslednou triedou aktív sú štátne dlhopisy ČR a ostatných krajín z regiónu strednej a východnej Európy. Fond je riadený aktívne.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Diverzifikácia v rámci hlavných tried aktív

  Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu konzervatívnych dlhopisov a akcií, ponúka fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fondu sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje celkové riziko.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov                                                                                                                   Do portfólia sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (napr. významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich stabilita v čase, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia atď.).

 • Jednoduchosť

  Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia a nemusíte nepretržite sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Dynamic Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061219/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00BGLNMQ96
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Výstupný poplatok: 0 %
Manažérsky poplatok*:

2,00 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Pre klienta to nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, výška odmeny je už započítaná vo vyhlasovaných kurzoch.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

 

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 10.61 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.57 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.41 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.22 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 13.11 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.31 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.06 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov N/A %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2016 6.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -2.65 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.