Generali Oil and Energy Industry Fund

Úplný názov: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

-0.58%

8.55

Hodnota podielového listu
k 27.09.2016

Fond je určený klientom, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky minimálne na 8 rokov s cieľom získať vyššie zhodnotenie. Fond sa zameriava na investície do energetiky. Ide najmä o výrobu elektrickej energie, ťažbu a spracovanie ropy, uhlia alebo zemného plynu. Ide o strategické odbory, ktoré sú základom každej ekonomiky a kde dopyt kontinuálne rastie vďaka rastu svetovej populácie a industrializácii rozvíjajúcich sa krajín v čele s Indiou a Čínou. V portfóliu sú zastúpené najmä európske a americké spoločnosti so stabilným postavením na trhu. Doplnkovo aj spoločnosti z regiónu emerging markets (rozvíjajúcich sa trhov) a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú alternatívnymi energiami.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Rast globálneho dopytu po energiách

  Krajiny emerging markets na čele s Čínou a Indiou budú mať zásadný vplyv na budúci dopyt. Podľa IEA (International Energy Agency) vzrastie globálny dopyt po energiách o viac než 30 % počas nasledujúcich dvoch dekád. Dve tretiny rastu obstarajú India, Čína a krajiny Stredného východu. Aj počet registrovaných automobilov sa počas tohto obdobia zdvojnásobí. 
 • Vysoké investície do energetiky

  Počas nadchádzajúcich dvoch dekád bude svet musieť investovať až 40 bil. USD do infraštruktúry v energetickom sektore. Polovica bude vynaložená do oblasti ropy, zemného plynu, dopravy a navýšenia produkčných kapacít. Zvyšok investícií povedie k zásadným zmenám vo výrobe elektrickej energie. Pôjde o obnoviteľné zdroje, prenosovú sústavu atď. 
 • Bez energií dnes nič nefunguje - Oproti iným sektorom, ktoré sú závislé od krátkodobých trendov a správania sa spotrebiteľov, je energetika spojená so stabilným dlhodobým dopytom. Alternatívy sú obmedzené a život bez energií si je možné len ťažko predstaviť. 
 • Optimalizovaná skladba portfólia

  Spoločné zaradenie ťažobných firiem a spoločností vyrábajúcich elektrickú energiu je obvykle rozdielna reakcia na aktuálny hospodársky cyklus. Zatiaľ čo ropný priemysel kopíruje hospodársky cyklus, pretože je závislý od dopytu a ceny ropy, v sektore utilít je situácia omnoho stabilnejšia a trendy sú tu dlhodobejšieho charakteru. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Oil and Energy Industry Fund 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 27.5.2009
Depozitár: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061235/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00B43PTF76
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Výstupný poplatok: 0 %
Manažérsky poplatok*:

2,30 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Pre klienta to nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, výška odmeny je už započítaná vo vyhlasovaných kurzoch.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2016

Vlastný kapitál na podielový list 8.55 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -3.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.64 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.95 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.74 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.4 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -15.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -5.56 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.84 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.57 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -17.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -5.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 14.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 -2.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.09 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.