Generali Global Equity Fund

Úplný názov: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

-0.31%

15.94

Hodnota podielového listu
k 19.01.2017

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia. Podielnici fondu profitujú predovšetkým z výnosu akcií silných, svetovo známych firiem. Tieto obchodované spoločnosti vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky vo svete – ide napríklad o Nike, Apple, BMW, Gucci a pod. Fond investuje do tých spoločností, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Participácia na raste a význame osobnej spotreby vo svete 

  Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Tomu zodpovedá i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je utratená za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú obzvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo slávnou značkou.
 • Najjednoduchšia forma investovania do svetových blue chips akcií s nízkym rizikom

  Spoločnosti s hodnotnou obchodnou značkou majú riziko porovnateľné s kľúčovými akciovými indexmi a pritom dokážu ponúknuť vyšší potenciálny výnos. 
 • Vernosť značke
 • Je preukázané, že spotrebitelia zachovávajú svoju vernosť obchodným značkám. To sa týka i tovaru občasnej spotreby.
 • Stabilita

  Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov

  Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia).
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Global Equity Fund 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 27.5.2009
Depozitár: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061227/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00B447QW86
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Výstupný poplatok: 0 %
Manažérsky poplatok*:

2,15 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Pre klienta to nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, výška odmeny je už započítaná vo vyhlasovaných kurzoch.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 15.94 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.25 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.35 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 12.89 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.5 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 13.86 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.42 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 48.83 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 8.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 4.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 23.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 12.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -10.48 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.