Generali Premium Conservative Fund

Úplný názov: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

-0.09%

11.25

Hodnota podielového listu
k 19.01.2017

Fond je vhodný pre všetkých klientov, ktorí uprednostňujú nižšie riziko a sú ochotní investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do štátnych a podnikových dlhopisov s nízkym rizikom kolísania ceny. Likvidná časť majetku je investovaná do nástrojov peňažného trhu. Očakávaná miera zhodnotenia sa pohybuje nad úrovňou sporiacich účtov a termínových depozitných produktov. Fond je riadený aktívne.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu ?

  • Potenciál vyššieho zhodnotenia než pri bankových produktoch

    Fond obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách a pod.
  • Dostupná finančná rezerva

    V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícii obvykle do piatich pracovných dní.
  • Minimálne investičné riziko

    Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov, napr. pokladničné poukážky a štátne dlhopisy.
  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplý názov fondu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Conservative Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Dátum založenia: 27.5.2009
Depozitár: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061155/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00B4361325
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičního programu: 1 %
Výstupný poplatok: 0 %
Manažérsky poplatok*:

0,20 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Pre klienta to nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, výška odmeny je už započítaná vo vyhlasovaných kurzoch.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 11.25 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.09 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.18 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.09 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.81 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.09 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.46 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.81 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 11.39 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 5.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.6 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.