Generali Premium Balanced Fund

Úplný názov: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

-0.19%

10.4

Hodnota podielového listu
k 19.01.2017

Fond je jedným z troch profilových fondov, ktorý je charakteristický tým, že plynulo mení váhu akciovej a dlhopisovej zložky v portfóliu, a dokáže tak veľmi rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na kapitálových trhoch. Fond je vhodný pre klientov, ktorí vyhľadávajú vyvážený pomer medzi výnosom a rizikom a hodlajú investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 5 rokov. Portfólio fondu sa skladá z akciovej a dlhopisovej časti, pričom v neutrálnej alokácii dosahuje podiel akciovej zložky zhruba 40 %. Akcie sú široko regionálne a sektorovo diverzifikované. Dlhopisová časť portfólia je mixom korporátnych dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom a štátnych dlhopisov s nižším rizikom. Priemerná durácia dlhopisovej časti portfólia nepresahuje 7 rokov.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú vyvážené portfólio 

  Vďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu váhu akcií a dlhopisov v portfóliu tak, aby sme maximalizovali výnos s ohľadom na (trhové) riziká.
 • Flexibilná investičná stratégia

  Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólia manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio viac akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.
 • Vyšší výnosový potenciál

  Podiel akciovej zložky nie je limitovaný, takže v prípade priaznivých podmienok na kapitálových trhoch dokáže fond využiť výnosový potenciál akcií a dosahovať lepšie výsledky. 
 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061200/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00BGLNMD67
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Výstupný poplatok: 0 %
Manažérsky poplatok*:

1,75 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Pre klienta to nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, výška odmeny je už započítaná vo vyhlasovaných kurzoch.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

 

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 10.4 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.58 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.87 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.06 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 8.67 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.48 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.21 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.38 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov N/A %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -0.6 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.