Generali Premium Dynamic Fund

Generali Premium Dynamic Fund je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššie riziko. Fond je charakteristický tým, že môže plynulo meniť zastúpenie akciovej zložky portfólia. V neutrálnej alokácii tento podiel dosahuje zhruba 95 %. Akcie sú široko diverzifikované tak regionálne, ako aj sektorovo, najmä vďaka inštrumentom typu ETF, ktoré pokrývajú kľúčové svetové akciové indexy. Investičná stratégia umožňuje flexibilne reagovať na situáciu na kapitálových trhoch a tento podiel prípadne znižovať v období neistoty v prospech dlhopisov. Tento prístup znižuje celkové riziko a investorom umožňuje participovať na akciových výnosoch v časoch rastu. Naopak, v turbulentných časoch sa zvyšuje podiel konzervatívnejších inštrumentov, predovšetkým dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, a portfólio je lepšie chránené proti prípadným rizikám a poklesom.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

 

Prečo investovať do Fondu?

 • Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú investovanie do akcií

  ďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu výšku akciového rizika.
 • Flexibilné investičné stratégie

  Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólio manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio vyššie zastúpenie akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.
 • Nižšie kolísanie a vyššia stabilita

  Vďaka optimálnemu nastaveniu portfólia sa fond oproti typickým akciovým fondom správa stabilnejšie a v prípade poklesu kapitálových trhov lepšie ochraňuje majetok fondu. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Dynamic Fund 
Zameranie fondu: zmiešaný
Založený: 21.12.2015
Depozitár: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00BGYZDV532
Mena fondu: EUR
Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Manažérsky poplatok*:

2,10 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Pre klienta to nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, výška odmeny je už započítaná vo vyhlasovaných kurzoch.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 21.12.2016

Vlastný kapitál na podielový list 11.05 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 2.03 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.84 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.24 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov N/A %
Výkonnosť fondu od začiatku roku N/A %
Výkonnosť fondu za 3 roky N/A %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za 5 rokov N/A %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. N/A %

Graf


 

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.