Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovať

Rizikové a právne upozornenie

S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, a preto nie je v žiadnom prípade zaručená návratnosť investovaných prostriedkov. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o minulej výkonnosti zahŕňajú vplyv poplatkov, provízií a daní súvisiacich s distribúciou. Pre úplnú informáciu si prosím vždy pred investíciou prečítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete zoznam rizík spojených s investíciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a oznámenie kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkach www.generali-investments.sk, a to v slovenskom jazyku, pri zahraničných fondoch môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a takisto aj u zmluvných partnerov, kde Vám ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach majú indikatívny charakter a neslúžia ako návod k investovaniu a nepredstavujú ani investičné odporučenie k nákupu alebo predaju akéhokoľvek investičného nástroja. Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli získané zo zdrojov, ktoré Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (Generali Investments CEE) považuje za spoľahlivé, napriek tomu však Generali Investments CEE nezodpovedá za úplnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a/alebo správnosť všetkých tu uvedených informácií a nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s nimi vznikne. Pred zrealizovaním akejkoľvek investície si tu uvedené informácie overte alebo sa informujte u Vášho investičného sprostredkovateľa alebo priamo v Generali Investments CEE. V prípade predikcií nie je možné poskytnúť žiadnu záruku toho, že skutočný vývoj trhov bude podľa nášho výhľadu. Finálne rozdelenie fondov medzi jednotlivé triedy aktív sú výsledkom vlastného výberu investora, pričom pred výberom konkrétneho fondu je vždy potrebné zvážiť vlastnú finančnú situáciu, vzťah k riziku a účel investície.

Právne upozornenie

Právne konanie Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. („Generali Investments CEE“) podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

  • Reklamné oznámenie  Generali Investments CEE slúži len pre informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.
  • Generali Investments CEE si vyhradzuje právo zmluvu neuzatvoriť, a to v ktorejkoľvek fáze jednania, najmä ak nebudú získané potrebné interné schválenia v rámci Generali Investments CEE.
  • Ak Generali Investments CEE nestanovilo alebo nebolo dohodnuté inak, Generali Investments CEE právne jedná len v písomnej forme a jednanie v inej forme Generali Investments CEE nezaväzuje.
  • Generali Investments CEE vylučuje prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy s akýmkoľvek dodatkom alebo odchýlkou, a odpoveď na ponuku s dodatkom alebo odchýlkou sa teda nepovažuje za prijatie ponuky.
  • Generali Investments CEE poskytuje informácie výhradne na základe podkladov dostupných Generali Investments CEE ku dňu poskytnutia príslušnej informácie a nepreberá zodpovednosť za ovplyvnenie poskytnutej informácie okolnosťami, ktoré nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ktoré nastali až po poskytnutí takejto informácie.