Formuláre

Upozornenie:

V súvislosti s ukončením aktivít ČP INVEST investiční společnosti, a. s., organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, od 1. novembra 2015 zabezpečuje na území Slovenskej republiky všetky nevyhnutné opatrenia vo vzťahu k podielnikom / majiteľom cenných papierov v súlade s § 144 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Níže uvedený formulár Výpoveď Zmluvy / Žiadosť o odkúpenie cenných papierov je možné podávať v jednotlivých pobočkách UniCredit.

Zoznam pobočiek UniCredit Bank

Nazov súboruPDF
Výpoveď Zmluvy /Žiadosť o odkúpenie

V prípade, že si prajete zaevidovať na zmluve zmenu kontaktných údajov, prosím použite priložený formulár a zašlite ho s úradne overeným podpisom na adresu:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
P.O. BOX 405
660 05 Brno

Nazov súboruPDF
Žiadosť o zmenu služieb

 

Pre Výpoveď Zmluvy/Žiadosť o odkúpenie použite prosím služby kontaktnej banky.