Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Úplný název: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0.12%

2.2205

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond je rovnako ako iné akciové fondy určený investorom, ktorí zamýšľajú uložiť svoje prostriedky dlhodobo, teda minimálne na 8 rokov. Portfólio fondu je zamerané na atraktívne odvetvie zdravotnej starostlivosti, farmácie a biotechnológie. Ide o odbory, ktoré ťažia z demografických zmien a starnutia populácie, čo sa prejavuje v stabilnom raste výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Tento rast prekračuje tempo rastu HDP. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Starnutie svetovej populácie

  Populácia v celosvetovom meradle starne. Hlavnými príčinami sú jednak zvyšujúca sa životná úroveň, jednak pokračujúci pokles pôrodnosti. To sa týka predovšetkým vyspelých krajín, kde starostlivosť o seniorov a chorých prináša zvýšené výdaje na lieky a lekársku starostlivosť.
 • Vysoká dynamika rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť

  Tempo rastu výdavkov je v priemere až 2× vyššie než tempo rastu HDP. 
 • Preferencia zdravého životného štýlu

  Dôraz na zdravý životný štýl je sprevádzaný vysokým dopytom po potravinových prípravkoch, vitamínoch, prostriedkoch na posilnenie imunity a výdavkami súvisiacimi so starostlivosťou o telo. 
 • Rozmach biotechnológií

  Biotechnológie sa čím ďalej tým viac presadzujú v lekárstve. Oproti štandardným medikamentom totiž predstavujú možnosť liečby, ktorá je cielená a minimalizuje rozsah vedľajších účinkov štandardných liekov. Vo svojom dôsledku je táto liečba potom lacnejšia s obrovským rastovým potenciálom v budúcnosti. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.

 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond farmacie a biotechnologie
Zameranie fondu: akciový
Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061032/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Identifikácia cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474129
Pôvodný SIN: 770010000402
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a viac - 2,5 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK

Celková nákladovosť (TER):

2,36 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2,20 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 2.2205 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.85 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 5.28 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 7.82 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 10.46 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 10.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 20.22 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 6.33 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 27.13 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 4.92 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov 144.15 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. 9.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 14.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 8.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 -9.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 6.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 20.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 35.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 15.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 5.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 -0.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 10.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -16.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -2.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 -0.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 10.96 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 5.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 8.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -26.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.