Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Úplný názov fondu: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

0.8%

2.3156

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je rovnako ako iné akciové fondy určený investorom, ktorí zamýšľajú uložiť svoje prostriedky dlhodobo, teda minimálne na 8 rokov. Portfólio fondu je zamerané na atraktívne odvetvie zdravotnej starostlivosti, farmácie a biotechnológie. Ide o odbory, ktoré ťažia z demografických zmien a starnutia populácie, čo sa prejavuje v stabilnom raste výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Tento rast prekračuje tempo rastu HDP. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Starnutie svetovej populácie

  Populácia v celosvetovom meradle starne. Hlavnými príčinami sú jednak zvyšujúca sa životná úroveň, jednak pokračujúci pokles pôrodnosti. To sa týka predovšetkým vyspelých krajín, kde starostlivosť o seniorov a chorých prináša zvýšené výdaje na lieky a lekársku starostlivosť.
 • Vysoká dynamika rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť

  Tempo rastu výdavkov je v priemere až 2× vyššie než tempo rastu HDP. 
 • Preferencia zdravého životného štýlu

  Dôraz na zdravý životný štýl je sprevádzaný vysokým dopytom po potravinových prípravkoch, vitamínoch, prostriedkoch na posilnenie imunity a výdavkami súvisiacimi so starostlivosťou o telo. 
 • Rozmach biotechnológií

  Biotechnológie sa čím ďalej tým viac presadzujú v lekárstve. Oproti štandardným medikamentom totiž predstavujú možnosť liečby, ktorá je cielená a minimalizuje rozsah vedľajších účinkov štandardných liekov. Vo svojom dôsledku je táto liečba potom lacnejšia s obrovským rastovým potenciálom v budúcnosti. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.

 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond farmacie a biotechnologie
Zameranie fondu: akciový
Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061032/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Identifikácia cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474129
Pôvodný SIN: 770010000402
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a viac - 2,5 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK

Celková nákladovosť (TER):

2,34 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2,20 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008474129&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 2.3156 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -2.06 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 4.52 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -3.18 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.88 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -1.15 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 15.97 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 5.06 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 30.22 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 5.42 %
Výkonnost fondu za 10 let 89.35 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 6.59 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 3.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 12.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 14.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 8.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 -9.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 6.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 20.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 35.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 15.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 5.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 -0.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 10.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -16.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -2.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 -0.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 10.96 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 5.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 8.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -26.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.