Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Fond globálních značek

Úplný název: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0.27%

1.9714

Hodnota podielového listu
k 22.10.2020

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia. Podielnici fondu profitujú predovšetkým z výnosu akcií silných, svetovo známych firiem. Tieto obchodované spoločnosti vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky vo svete – ide napríklad o Apple, McDonald’s, Amazon či Microsoft, apod. Fond si pre svoje investície vyberá primárne z tých spoločností, ktorých zoznam každoročne stanovujú spoločnosti Interbrand a Kantar Millward Brown.

Informácie k fondu uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú k Triede R.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Participácia na raste a význame osobnej spotreby vo svete 

  Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Tomu zodpovedá i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je utratená za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú obzvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo slávnou značkou.
 • Najjednoduchšia forma investovania do svetových blue chips akcií s nízkym rizikom

  Spoločnosti s hodnotnou obchodnou značkou majú riziko porovnateľné s kľúčovými akciovými indexmi a pritom dokážu ponúknuť vyšší potenciálny výnos. 
 • Vernosť značke

  Je preukázané, že spotrebitelia zachovávajú svoju vernosť obchodným značkám. To sa týka i tovaru občasnej spotreby.
 • Stabilita

  Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov

  Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia).
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Celý názov fondu: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond globálních značek 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 15. 11. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061024/1111
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008471778
Pôvodný názov fondu: AAA
Pôvodné ISIN fondu: CZ0008470358
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok/Vstupný poplatok Investičného programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a viac - 2,5 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK

Celková nákladovosť (TER):

2,33 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2,2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 % (platí od 15.11.2001)

Investičná stratégia

Fond je určený dynamickým investorom s dlhodobým investičným horizontom, ktorí môžu na kratší čas akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Cieľom investičnej politiky Fondu je rast hodnoty jeho majetku a zároveň snaha minimalizovať riziká a zaistiť vysokú likviditu. Portfólio je tvorené výberom z 100 prvotriednych akcií kapitálovo silných spoločností, ktoré disponujú najsilnejšími a najhodnotnejšími globálnymi značkami. Investičná téza je založená na skutočnosti, že bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Podiel spotreby na HDP sa vo svete pohybuje až k hranici 70%. Značná časť príjmov domácností je minutá za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú hlavne nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou značkou (brand name), pretože si môžu dovoliť vyššie ceny.
Fond investuje do týchto titulov, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.

Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia). Menové riziko je zaisťované a prispieva k zníženiu volatility Fondu.

Výkonnosť fondu a graf

Stav ku dňu 22.10.2020

Vlastný kapitál na podielový list 1.9714 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 2.97 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.34 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 18.24 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.38 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.54 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 15.23 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.84 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 35.09 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 6.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 23.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -9.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 14.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 6.42 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -1.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 3.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 25.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 13.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -7.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 11.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 25.94 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -35.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 0.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 9.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 2.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 8.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 17.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -12.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 -0.54 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.