Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Fond balancovaný konzervativní

Úplný název: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0.13%

1.9907

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond je určený pre investorov, ktorí preferujú vyvážený pomer medzi výškou očakávaného výnosu, mierou investičného rizika a potrebným časovým horizontom, v tomto prípade stanoveným najmenej na 5 rokov. Portfólio fondu je rozložené medzi akciovou a dlhopisovou časťou s tým, že podiel akcií dosahuje maximálne 30 %. Akciová časť je široko diverzifikovaná tak regionálne, ako aj sektorovo. Jednotlivé akcie vyberáme na základe fundamentálnych a technických ukazovateľov. Dlhopisová časť portfólia je zložená z českých štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou a korporátnych dlhopisov, ktorých štruktúra je obdobná ako v Generali Fonde korporátních dluhopisů. Menové riziko je zabezpečované.

Informácie k fondu uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú k Triede R.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Vyvážené portfólio tak z pohľadu rizika, ako aj výnosu

  Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu dlhopisov a akcií, ponúka tento fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fonde sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje riziko.
 • Komplexné a jednoduché riešenie vašich potrieb

  Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia, ktoré je už prednastavené a nie je potrebné ho zložito zostavovať. Navyše nemusíte sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás.
 • Priaznivý investičný horizont

  Vďaka optimálnej kombinácii akcií a dlhopisov môžete skrátiť svoj investičný horizont, a pritom využiť vysoký výnosový potenciál akcií.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Fond vhodný i pre nadácie

  Fond spĺňa zákonné podmienky pre investovanie nadácií.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond balancovaný konzervativní 
Zameranie fondu: zmiešaný
Dátum založenia: 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 1.1.1998
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061016/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008471760
Pôvodný názov fondu: Alpha Effect
Pôvodné ISIN fondu: CZ0008470382
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok/Vstupný poplatok Investičného programu: 0 - 99 999 kč  - 3,00%
100 000 - 499 999 kč - 2,60%
500 000 - 999 999 kč - 2,20 %
1 000 000 kč a viac - 1,80 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 Kč

Celková nákladovosť (TER):

2,15 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 % (platí od 6.1.2000)

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 1.9907 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.13 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.58 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.33 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 8.84 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.74 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 13.26 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.24 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 16.93 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.18 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov 35.17 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. 3.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 8.29 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 3.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.23 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 14.54 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -4.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 4.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 22.43 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -25.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 1.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 5.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 8.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 5.09 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 9.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -15.51 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 1.8 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.