Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Fond konzervativní

Úplný název: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0.02%

1.317

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond je určený pre takých klientov, pre ktorých je dôležitá nízka miera rizika a väčšia istota zhodnotenia. Odporúčaný investičný horizont je minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do termínovaných vkladov v dôveryhodných bankách, štátnych dlhopisov a do bonitných firemných dlhopisov. Očakávaná miera zhodnotenia by sa mala pohybovať nad úrovňou bežných bankových sporiacich produktov.

Informácie k fondu uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú k Triede R.

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Potenciál vyššieho zhodnotenia než pri bankových produktoch

  Fond obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách a pod.
 • Vstupná braná do oblasti investícií

  Fond je vhodný na prestup investícií do ostatných podielových fondov. Je jedno, či ide o jednorazové, alebo pravidelné investície. Tieto pokyny je možné zadávať 24 hodín denne, zároveň máte plnú flexibilitu a kontrolu nad svojím portfóliom. 
 • Dostupná finančná rezerva

  V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícii obvykle do 5 pracovných dní.
 • Nulové poplatky

  S vydaním ani odkupom cenných papierov tohto fondu nie sú spojené žiadne poplatky.
 • Minimálne investičné riziko

  Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov, napr. pokladničné poukážky a štátne dlhopisy.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond konzervativní 
Zameranie fondu:

dlhopisový

Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061059/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474145
Pôvodný SIN: 770010000410
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: 0 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %

Celková nákladovosť (TER):

0,51 %
Z toho manažérsky poplatok*:

0,4 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 1.317 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.14 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.03 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -0.72 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -0.28 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -0.72 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.16 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.04 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 2.76 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.55 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov 9 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. 0.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.69 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -0.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0.66 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 2.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 1.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 3.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 2.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 1.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 1.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 1.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 2.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 1.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 2.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.

1.     Vytvorenie Triedy ,,I´´ v rámci fondu xxx nemá žiadny vplyv na postavenie existujúcich podielnikov tohoto fondu.