Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Fond korporátních dluhopisů

Úplný název: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0.01%

2.1183

Hodnota podielového listu
k 17.09.2020

Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na obdobie 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúka domáci trh dlhopisov. Portfólio fondu obsahuje kvalitné korporátne dlhopisy najmä z krajín strednej a východnej Európy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytie. Menové riziko je tu zabezpečované. Vďaka kreditnému riziku je výška zhodnotenia spravidla vyššia než pri štátnych dlhopisoch. Citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb je nízka.

Informácie k fondu uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú k Triede R.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Predpoklad vyššej výnosnosti

  Firemné dlhopisy majú všeobecne vďaka kreditnému riziku vyšší požadovaný výnos, než je to pri štátnych dlhopisoch. Cieľom je vyhľadávať dlhopisy s nadpriemerným ziskovým potenciálom a prijateľnou mierou rizika. Krátkodobo však nie je možné vylúčiť zvýšené kolísanie trhov.
 • Nízka citlivosť na pohyb úrokových sadzieb

  Fond je charakteristický tým, že do portfólia zaraďuje dlhopisy s krátkou lehotou do splatnosti. Vďaka prémii za kreditné riziko nie je nutné vyhľadávať dlhopisy s dlhšou lehotou splatnosti s vyšším výnosom, pri ktorých však hrozí riziko vyššieho kolísania vďaka pohybu trhových úrokových sadzieb. 
 • Dôkladná diverzifikácia

  Fond starostlivo rozkladá svoje investície v rámci regiónov, sektorov a emitentov. Portfólio fondu obsahuje približne 50 titulov. Tento prístup výrazne obmedzuje vplyv kreditného rizika, ktoré je spojené s investíciou do korporátnych dlhopisov.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída R
Zameranie fondu: dlhopisový
Založený: 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 15. 11. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061008/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008471786
Pôvodný názov fondu: Thesaurus
Pôvodné ISIN fondu: CZ0008470390
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok/Vstupný poplatok Investičného programu: 1%
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 Kč

Celková nákladovosť (TER):

2,02 %
Z toho manažérsky poplatok*:

1,9 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 % (platí od 15. 11. 2001)

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 17.09.2020

Vlastný kapitál na podielový list 2.1183 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.4 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.5 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.98 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.42 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.29 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.12 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.36 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 9.57 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.66 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.57 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 5.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -4.27 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 12.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -0.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 8.37 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 39.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -17.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -1.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 1.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 2.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 3.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 2.29 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 9.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 0.57 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.