Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Fond korporátních dluhopisů

Úplný názov fondu: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

0.01%

2.0591

Hodnota podílového listu
k 27.09.2023

Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na obdobie 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúkajú štátne dlhopisy. Investície do fondu sú rozkladané do sektorov aj regiónov. Fond investuje predovšetkým do dlhopisov neinvestičného ratingu, ktoré vďaka svojej kreditnej prémii ponúkajú vyšší potenciál zhodnotenia. Výberu dlhopisov predchádza dôkladná fundamentálna analýza spoločnosti spolu s makroanalýzou daného štátu. Preferujeme dlhopisy s kratšou lehotou do splatnosti. Rizikovejšie dlhopisy majú v portfóliu menšiu váhu a/alebo nižšiu lehotu do splatnosti a naopak. Portfólio je spravované aktívne. Počas poklesu cien, keď rastie výnosový potenciál dlhopisu, väčšinou nakupujeme a naopak.

Informácie o fonde uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú na Triedu R.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Dlhá história fondu

  Fond už viac než 19 rokov dosahuje atraktívne výnosy vďaka osvedčenej investičnej stratégii, dôkladnej analýze investícií a riadeniu investičných rizík.
 • Predpoklad vyššej výnosnosti

  Firemné dlhopisy majú vyšší výnosový potenciál než pri štátnych dlhopisoch. Kreditné riziko emitentov obmedzujeme dôkladnou analýzou vykonávanou na priebežnej báze.
 • Nízka citlivosť na pohyb úrokových sadzieb

  Do portfólia fondu sú vyberané najmä dlhopisy s kratšou lehotou do splatnosti, ktoré sú menej citlivé na pohyby úrokových sadzieb.
 • Dôkladná diverzifikácia

  Fond starostlivo rozkladá svoje investície medzi všetky regióny, sektory a emitentov. Portfólio fondu obsahuje minimálne 40 titulov.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK 

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída R
Zameranie fondu: dlhopisový
Založený: 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 15. 11. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061008/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008471786
Pôvodný názov fondu: Thesaurus
Pôvodné ISIN fondu: CZ0008470390
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok/Vstupný poplatok Investičného programu: 1%
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 Kč

Celková nákladovosť (TER):

2,02 %
Z toho manažérsky poplatok*:

1,9 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 % (platí od 15. 11. 2001)
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008471786&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Vlastný kapitál na podielový list 2.0591 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.59 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.08 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.04 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 10.15 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 6.04 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -2.44 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.82 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 3.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.63 %
Výkonnost fondu za 10 let 8.43 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -8.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -1.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.66 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.57 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 5.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -4.27 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 12.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -0.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 8.37 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 39.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -17.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -1.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 1.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 2.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 3.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 2.29 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 9.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 0.57 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.