Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Fond nemovitostních akcií

Úplný název: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0.23%

1.0307

Hodnota podielového listu
k 06.12.2019

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov, ktorí môžu v krátkodobom horizonte akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Z regionálneho hľadiska je fond koncipovaný ako globálny so zameraním na regióny, kde očakávame najväčší rastový potenciál. Ide najmä o región strednej a východnej Európy. V portfóliu fondu sú zastúpené tzv. realitné trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia, prenajímajú a spravujú nehnuteľnosti, pričom minimálne 90 % zisku plynúceho z tejto činnosti je vyplácaných vo forme dividend. V portfóliu sú nielen nehnuteľnostné akcie ponúkajúce nadpriemerné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské spoločnosti vyznačujúce sa výrazne vyšším rastovým potenciálom, pri ktorých je však nutné počítať s relatívne vysokou „volatilitou“ (t. j. cenovým kolísaním). Menové riziko je zabezpečené. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Poistka proti inflácii

  V minulosti boli nehnuteľnosti jednou z možností, ako sa poistiť proti inflácii alebo neistote. 
 • Potenciál rastu ceny

  Nehnuteľnosti sú vo svojej podstate podobné dividendovým akciám (akcionárom sú vyplácané dividendy, vlastníkom nehnuteľností plynú príjmy z nájomného). Investícia do regiónu strednej a východnej Európy navyše vytvára väčší potenciál pre dosiahnutie vyšších výnosov, pretože rozvinutosť nehnuteľnostného trhu je zatiaľ nižšia, než je priemer v EÚ.
 • Poistka proti politickej nestabilite

  Nehnuteľnosti na rozdiel od cenných papierov majú nielen investičnú, ale i úžitkovú hodnotu, a sú teda menej citlivé k politickým rizikám než iné typy investícií.
 • Diverzifikácia

  Rovnako ako akcie, dlhopisy a peniaze, patria nehnuteľnosti do každého portfólia. Navyše ide o reálne aktíva, ktorých hodnota dlhodobo rastie.
 • Likvidita

  Predaj nehnuteľností trvá i niekoľko mesiacov, odkup podielových listov prebehne za niekoľko dní.
 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond nemovitostních akcií 
Zameranie fondu: fond zmiešaný, ktorý nie je európskym fondom
Založený: 24.7.2006
Začatia predaja: 1.8.2006
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061083/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
SIN: CZ0008472396
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného prohramu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
od 1 000 000 Kč a viac - 2,5 %

Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK
Celková nákladovosť (TER): 2,35 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2,2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 06.12.2019

Vlastný kapitál na podielový list 1.0307 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.49 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 5.69 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 7.5 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 15.84 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 23.25 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 30.47 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 9.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 42.56 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 7.35 %
Výkonnosť fondu za rok -10.04 %
Výkonnosť fondu za rok 13.38 %
Výkonnosť fondu za rok 4.39 %
Výkonnosť fondu za rok 8.75 %
Výkonnosť fondu za rok 14.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2.63 %
Výkonnosť fondu za rok 19.47 %
Výkonnosť fondu za rok -18.6 %
Výkonnosť fondu za rok 15.21 %
Výkonnosť fondu za rok 40.11 %
Výkonnosť fondu za rok -55.04 %
Výkonnosť fondu za rok -20.89 %
Výkonnosť fondu za rok 9.77 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.