Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Fond nemovitostních akcií

Úplný názov fondu: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

-1.03%

0.8787

Hodnota podílového listu
k 27.09.2023

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov, ktorí môžu v krátkodobom horizonte akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Z regionálneho hľadiska je fond koncipovaný ako globálny so zameraním na regióny, kde očakávame najväčší rastový potenciál. V portfóliu fondu sú zastúpené tzv. realitné trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia, prenajímajú a spravujú nehnuteľnosti, pričom minimálne 90 % zisku plynúceho z tejto činnosti je vyplácaných vo forme dividend. V portfóliu sú nielen nehnuteľnostné akcie ponúkajúce nadpriemerné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské spoločnosti vyznačujúce sa výrazne vyšším rastovým potenciálom, pri ktorých je však nutné počítať s relatívne vysokou „volatilitou“ (t. j. cenovým kolísaním). Menové riziko je zabezpečené. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

 

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Poistka proti inflácii

  V minulosti boli nehnuteľnosti jednou z možností, ako sa poistiť proti inflácii alebo neistote. 
 • Potenciál rastu ceny

  Nehnuteľnosti sú vo svojej podstate podobné dividendovým akciám (akcionárom sú vyplácané dividendy, vlastníkom nehnuteľností plynú príjmy z nájomného). Investícia do regiónu strednej a východnej Európy navyše vytvára väčší potenciál pre dosiahnutie vyšších výnosov, pretože rozvinutosť nehnuteľnostného trhu je zatiaľ nižšia, než je priemer v EÚ.
 • Poistka proti politickej nestabilite

  Nehnuteľnosti na rozdiel od cenných papierov majú nielen investičnú, ale i úžitkovú hodnotu, a sú teda menej citlivé k politickým rizikám než iné typy investícií.
 • Diverzifikácia

  Rovnako ako akcie, dlhopisy a peniaze, patria nehnuteľnosti do každého portfólia. Navyše ide o reálne aktíva, ktorých hodnota dlhodobo rastie.
 • Likvidita

  Predaj nehnuteľností trvá i niekoľko mesiacov, odkup podielových listov prebehne za niekoľko dní.
 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond nemovitostních akcií 
Zameranie fondu: fond zmiešaný, ktorý nie je európskym fondom
Založený: 24.7.2006
Začatia predaja: 1.8.2006
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061083/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
SIN: CZ0008472396
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného prohramu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
od 1 000 000 Kč a viac - 2,5 %

Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK
Celková nákladovosť (TER): 2,34 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2,20 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008472396&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Vlastný kapitál na podielový list 0.8787 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -2.56 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.79 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.26 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 11.99 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.78 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 12.35 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.96 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.42 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.9 %
Výkonnost fondu za 10 let 42.21 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 3.58 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -22.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 21.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -12.66 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 23.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -10.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 13.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.39 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 8.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 14.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 19.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -18.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 15.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 40.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -55.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -20.89 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 9.77 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.