Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Fond nových ekonomik

Úplný název: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-1.15%

0.8476

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond predstavuje ponuku pre obzvlášť dynamických investorov, ktorí vyhľadávajú príležitosť pre vysoké zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom, a preto i s dlhším časovým horizontom (min. 8 rokov). Cieľom je investovať do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia na trhoch, ktoré sa vyznačujú značným potenciálom rastu a zároveň patria do skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Tieto krajiny sa vyznačujú vysokým potenciálnym rastom a atraktívnym ocenením oproti vyspelým trhom v USA či eurozóne. Portfólio obsahuje tituly, ktoré regionálne pochádzajú z Ázie, Latinskej Ameriky či strednej a východnej Európy a sú v danom regióne považované za veľmi bonitných lídrov s rýchlou dynamikou rastu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regionálne zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Vysoký hospodársky rast

  Atraktívnosť týchto krajín spočíva vo vysokej dynamike hospodárskeho rastu, ktorý je cca 2 – 3× vyšší než vo vyspelom svete. Navyše, zhruba 70 % svetového rastu budú generovať práve tieto krajiny. Len Čína s Indiou si ukroja 40 % podiel. 
 • Rast populácie = rast dopytu

  Fond investuje do oblastí, kde sa koncentruje väčšina svetovej populácie (Čína, India). Do budúcnosti sa táto populácia stane veľmi významným zdrojom dopytu po komoditách, výrobkoch a službách. Pôjde o nový motor svetového hospodárskeho rastu. Aj demografická štruktúra je omnoho priaznivejšia. Väčšina tamojšej populácie je totiž mladšia ako 45 rokov. 
 • Trhová kapitalizácia porastie

  S tým, ako dané krajiny porastú a budú bohatšie, porastie logicky trhová kapitalizácia tamojších firiem. V súčasnosti väčšina pripadá na európske, japonské či americké spoločnosti a likvidné tituly emerging markets tvoria menej než 15 % svetovej trhovej kapitalizácie. 
 • Nové globálne spoločnosti

  Fond investuje do rozvíjajúcich sa krajín, kde význam tamojších spoločností globálne rastie. Najviac zreteľné je to v sektore IT, kde vznikajú noví globálni hráči. 
 • Krajiny bohaté na prírodné zdroje

  Veľkou výhodou do budúcnosti je skutočnosť, že tieto krajiny sú spravidla bohaté na kľúčové komodity – ropu, zemný plyn, železnú rudu a pod. Sú teda omnoho menej citlivé na prípadné vysoké ceny týchto komodít. 
 • Vysoká dynamika spotrebiteľského dopytu

  Väčšina svetovej populácie a štrukturálny prechod na štandardný typ vyspelej ekonomiky znamená výrazný nárast spotrebiteľského dopytu. Jej podiel sa navyše vo svetovom meradle zvyšuje. 
 • Atraktívne ocenenie

  Akcie rozvíjajúcich sa trhov poskytujú potenciál vyššieho zhodnotenia než pri vyspelých ekonomikách. Obchodujú sa totiž s diskontom oproti svojim konkurentom vo vyspelých krajinách. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond nových ekonomik 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061040/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Druh cenného papieru: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474137
Pôvodný SIN: 770010000386
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 a viac Kč - 2,5 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK

Celková nákladovosť (TER):

2,39 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2,20 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 0.8476 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -7.78 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -6.78 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -4.31 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 17.8 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -0.39 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.68 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.18 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 14.8 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.8 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov 0.72 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. 0.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 6.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 12.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -16.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 18.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 12.15 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -17.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -6.15 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 15.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -20.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 10.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 43.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -48.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 16.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 -1.27 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 -1.66 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 27.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -27.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.