Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Fond živé planety

Úplný názov fondu: Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

-0.32%

1.1185

Hodnota podílového listu
k 27.09.2023

Fond je určený investorom, ktorí hľadajú zaujímavé zhodnotenie a sú ochotní tolerovať vyššiu kolísavosť svojho majetku. Fond sa zameriava na investície do spoločností, ktoré majú pozitívny prístup k zmene klímy, správajú sa ekologicky a sú sociálne zodpovedné. Konkrétne ide o oblasti, ako sú napr. spracovanie a úprava vody, ekologický controlling, recyklácia, biopotraviny, alternatívne zdroje energie, nové materiály. Vzhľadom na ekologické, ale i ekonomické problémy, ktoré vznikajú v dôsledku premeny klímy a obmedzené zásoby nerastných surovín, sú riešenia v týchto sektoroch požadované. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Od 22. júla 2014 nie sú cenné papiere tohto zahraničného podielového fondu distribuované na území Slovenskej republiky verejnou ponukou neprofesionálnym investorom. Informácie na tejto internetovej stránke majú iba informatívny charakter a slúžia iba pre potreby profesionálnych investorov a investorov, ktorí cenné papiere tohto zahraničného podielového fondu nadobudli pred 22. júlom 2014.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Proč investovat do Fondu?

 • Ochrana klímy

  Skleníkový efekt, globálne otepľovanie – po narastajúcom počte prírodných katastrof a po extrémnych výkyvoch počasia už nejde len o abstraktné a vzdialené pojmy. Skutočne nám začínajú ovplyvňovať náš každodenný život. Bez ochrany klímy sa nezaobídeme.
 • Obnovitelné zdroje energie

  Zodpovedný prístup vedie i k prehodnoteniu zdrojov výroby elektrickej energie. Cieľom je byť nezávislý a znižovať mieru ekologickej záťaže. Význam alternatívnych energií tak prirodzene rastie. Spoločnosti pôsobiace v oblasti vodnej energetiky, geotermie, solárnej energie, biomasy či veternej energie majú zelenú.
 • Čistá voda a biopoľnohospodárstvo

  Nielen ropa alebo kovy, ale i čistá voda je stále väčším problémom. Ide o jeden z piatich najväčších problémov, ktorým svet čelí. Svetová spotreba pitnej vody rastie, zatiaľ čo globálne rezervy kontinuálne ubúdajú. Firmy zaoberajúce sa spracovaním a úpravou vody majú veľký potenciál, takisto biopoľnohospodárstvo. Bioprodukty sú stále obľúbenejšie a zdravšie. Ich predaj výrazne rastie.
 • Nové materiály a technológie

  Zefektívnenie výroby a vyššia úžitková kvalita výrobkov si žiadajú nové materiály. Hovorí sa o prebiehajúcej tretej priemyselnej revolúcii, kde sa začínajú masívne využívať nové technológie. Typickým príkladom sú nanotechnológie, ktoré dávajú výrobkom nové úžitkové vlastnosti.
 • Nová trieda investícií

  Čo je ekologické, je spoločensky vítané a perspektívne. Efektívnejšie využívanie nerastných surovín šetrí náklady. Alternatívne zdroje energie robia firmy nezávislými od cien ropy. Ochrana životného prostredia, ekológia, trvalo udržateľný rozvoj, etika tvoria novovzniknutú, unikátnu triedu investícií, pred ktorou stojí ohromný rastový potenciál.
 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný název fondu: Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond živé planety 
Zaměření fondu: fond smíšený, který není evropským fondům
Založen: 25.6.2007
Zahájení prodeje: 16.7.2007
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 1290061091/1111 (účet vedený v EUR)
Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Druh cenného papieru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008472693
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatok / Vstupní poplatok Investičného programu: do 99 999 Kč - 4%
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 Kč a viac - 2,5 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupní poplatok: 0 CZK

Celková nákladovosť (TER):

2,35 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2,20 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100%
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008472693&lang=sk&kid=yes

Výkonnost fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Vlastný kapitál na podielový list 1.1185 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -3.37 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -6.11 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -5.01 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.62 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -3.72 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 18.84 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 5.92 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 48.95 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 8.3 %
Výkonnost fondu za 10 let 78.82 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 5.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -7.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 7.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 28.8 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 27.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -7.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 9.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 3.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 27.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -24.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 -2.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 8.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -43.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 4.78 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.