Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Generali Dynamic Balanced Fund

Úplný názov fondu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0.09%

10.94

Hodnota podílového listu
k 25.01.2023

Fond je určený pre menej konzervatívnych klientov, ktorí chcú spojiť výhody vyššieho potenciálneho zhodnotenia akcií a nižšej volatility dlhopisovej časti portfólia. Portfólio fondu je rozložené medzi akciovú a dlhopisovú časť s tým, že podiel akcií dosahuje v neutrálnom scenári 60%, pričom cca ⅓ pochádza z regiónu emerging markets, zvyšok tvorí výber svetových akcií. Dlhopisová zložka sa skladá z vyváženého mixu štátnych a korporátnych dlhopisov, predovšetkým z regiónu strednej a východnej Európy.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Diverzifikácia v rámci hlavných tried aktív

  Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu konzervatívnych dlhopisov a akcií, ponúka fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fondu sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje celkové riziko.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov                                                                                                                                      Do portfólia sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (napr. významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich stabilita v čase, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia atď.).

 • Jednoduchosť

  Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia a nemusíte nepretržite sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Dynamic Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061219/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BGLNMQ96
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,68 %
Manažérsky poplatok*:

2,00 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BGLNMQ96&lang=sk&kid=yes

 

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.01.2023

Vlastný kapitál na podielový list 10.94 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 3.4 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 5.5 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.77 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -12.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.6 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -7.52 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.57 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -5.53 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.13 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -18.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 5.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 10.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -6.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 7.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 6.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -2.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.