Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Dynamic Balanced Fund

Úplný názov fondu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0.27%

11.12

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je určený pre menej konzervatívnych klientov, ktorí chcú spojiť výhody vyššieho potenciálneho zhodnotenia akcií a nižšej volatility dlhopisovej časti portfólia. Portfólio fondu je rozložené medzi akciovú a dlhopisovú časť s tým, že podiel akcií dosahuje v neutrálnom scenári 60%, pričom cca ⅓ pochádza z regiónu emerging markets, zvyšok tvorí výber svetových akcií. Dlhopisová zložka sa skladá z vyváženého mixu štátnych a korporátnych dlhopisov, predovšetkým z regiónu strednej a východnej Európy.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Diverzifikácia v rámci hlavných tried aktív

  Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu konzervatívnych dlhopisov a akcií, ponúka fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fondu sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje celkové riziko.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov                                                                                                                                      Do portfólia sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (napr. významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich stabilita v čase, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia atď.).

 • Jednoduchosť

  Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia a nemusíte nepretržite sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Dynamic Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061219/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BGLNMQ96
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,68 %
Manažérsky poplatok*:

2,00 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BGLNMQ96&lang=sk&kid=yes

 

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 11.12 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.35 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.83 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -0.45 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 5.3 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -2.28 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.77 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -1.85 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.37 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -18.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 5.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 10.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -6.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 7.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 6.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -2.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.