Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Premium Dynamic Fund

Úplný názov fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

0.07%

13.58

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Generali Premium Dynamic Fund je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššie riziko. Fond je charakteristický tým, že môže plynulo meniť zastúpenie akciovej zložky portfólia. V neutrálnej alokácii tento podiel dosahuje zhruba 95 %. Akcie sú široko diverzifikované tak regionálne, ako aj sektorovo, najmä vďaka inštrumentom typu ETF, ktoré pokrývajú kľúčové svetové akciové indexy. Investičná stratégia umožňuje flexibilne reagovať na situáciu na kapitálových trhoch a tento podiel prípadne znižovať v období neistoty v prospech dlhopisov. Tento prístup znižuje celkové riziko a investorom umožňuje participovať na akciových výnosoch v časoch rastu. Naopak, v turbulentných časoch sa zvyšuje podiel konzervatívnejších inštrumentov, predovšetkým dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, a portfólio je lepšie chránené proti prípadným rizikám a poklesom.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

 

Prečo investovať do Fondu?

 • Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú investovanie do akcií

  ďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu výšku akciového rizika.
 • Flexibilné investičné stratégie

  Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólio manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio vyššie zastúpenie akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.
 • Nižšie kolísanie a vyššia stabilita

  Vďaka optimálnemu nastaveniu portfólia sa fond oproti typickým akciovým fondom správa stabilnejšie a v prípade poklesu kapitálových trhov lepšie ochraňuje majetok fondu. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Dynamic Fund 
Zameranie fondu: zmiešaný
Založený: 21.12.2015
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BYZDV532
Mena fondu: EUR
Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Celková nákladovosť (TER):  2,11 %
Manažérsky poplatok*:

1,8 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BYZDV532&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 13.58 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 2.65 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.72 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.76 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.82 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 7.27 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 14.6 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.65 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 13.45 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.56 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -17.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 16.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -0.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 19.89 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -7.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 8.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 10.5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.