Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Sustainable Growth Fund

Úplný názov fondu: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc

Pôvodný názov fondu

0.57%

21.08

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je cestou, ako skĺbiť dlhodobé zhodnocovanie peňazí s podporou princípov spoločensky zodpovedného investovania. Do portfólia fondu nakupujeme akcie preverených stabilných spoločností v rámci sektorov aj regiónov, ktoré sú zaradené do globálneho akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fond je vhodný na dlhodobejšie investície v horizonte minimálne ôsmich rokov a jeho kapitálový výnos možno očakávať vyšší než napr. pri dlhopisových fondoch.

K 1. 9. 2021 dôjde k zmene názvu podfondu Global Equity Fund, Generali Invest CEE Plc na Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc. Táto zmena názvu podlieha schváleniu Centrálnou bankou Írska.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Zarábajte na investíciách do akcií preverených stabilných firiem, ktoré podporujú udržateľný rozvoj.

Do akých spoločností prostredníctvom tohto fondu investujete?

Ide o ziskové a stabilné svetové spoločnosti zaradené do globálneho akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target, ktorých výnosy umocňujeme aktívnou správou fondu a pridanou hodnotou nášho dlhoročného investičného know-how.

Všetky spoločnosti zaradené v uvedenom indexe a v portfóliu nášho fondu prispievajú svojou činnosťou k ochrane klímy aj spoločnosti a z dlhodobého hľadiska vytvárajú podmienky pre udržateľný rozvoj, podnikajú teda v súlade s princípmi ESG.

Prečo investovať do Fondu?

 • Podpora zodpovedného podnikania a udržateľného rastu

  Kritériá udržateľnosti sa vzťahujú na výber cenovo stabilnejších akcií aj na celkové dopady podnikania ich emitentov. Prostredníctvom svojich investícií sa tak môžete podieľať napr. na znižovaní uhlíkovej stopy a zachovaní prírodného bohatstva pre budúce generácie. Vaša voľba bude mať nielen finančný prínos pre vás, ale pozitívne ovplyvní aj životné prostredie a spoločnosť ako takú.
 • Diverzifikované akciové portfólio s nižšou mierou rizika

  Fond investuje do širokého portfólia firiem z celého sveta. Cieľom je zaistiť výnos na úrovni globálnych akciových indexov, no s nižšou mierou rizika, než aké predstavuje investovanie do jednotlivých regiónov či sektorov.
 • Obmedzená volatilita

  Pravidelnejší rast hodnoty vybraných akciových titulov obmedzuje straty v nepriaznivých obdobiach a podporuje stabilitu výnosov fondu, čo má priaznivý vplyv aj na jeho výnosy dlhodobé.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov

  Do portfólia fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) aj kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia).
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility hodnoty portfólia.
 • Investícia už od nízkych súm

Úplný názov fondu: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc
Marketingové označenie fondu: Generali Sustainable Growth Fund
Zameranie fondu: akciový
Založený: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061227/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B447QW86
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
 Celková nákladovosť (TER): 2,73 %
Manažérsky poplatok*:

2,15 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B447QW86&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 21.08 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.14 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 5.88 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.19 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.48 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 7.66 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 17.96 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 5.66 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 20.87 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.86 %
Výkonnost fondu za 10 let 61.04 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -18.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 18.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 10.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 20.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -13.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 11.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 4.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 23.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 12.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -10.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 13.5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.