Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Rizikové a právne upozornenie

Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.sk. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach majú indikatívny charakter a neslúžia ako návod k investovaniu a nepredstavujú ani investičné odporučenie k nákupu alebo predaju akéhokoľvek investičného nástroja. Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli získané zo zdrojov, ktoré Generali Investments CEE považuje za spoľahlivé, napriek tomu však Generali Investments CEE nezodpovedá za úplnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a/alebo správnosť všetkých tu uvedených informácií a nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s ich využitím vznikne. Pred zrealizovaním akejkoľvek investície si tu uvedené informácie overte alebo sa informujte u Vášho investičného sprostredkovateľa alebo priamo v Generali Investments CEE. V prípade predikcií nie je možné poskytnúť žiadnu záruku toho, že skutočný vývoj trhov bude podľa nášho výhľadu. Investície sú výsledkom vlastného výberu investora, pričom pred výberom konkrétneho fondu je vždy potrebné zvážiť vlastnú finančnú situáciu, vzťah k riziku a účel.

Právne upozornenie

Právne konanie Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

  • Reklamné oznámenie  Generali Investments CEE slúži len pre informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.
  • Generali Investments CEE si vyhradzuje právo zmluvu neuzatvoriť, a to v ktorejkoľvek fáze jednania, najmä ak nebudú získané potrebné interné schválenia v rámci Generali Investments CEE.
  • Generali Investments CEE upozorňuje, že v prípade zmeny právnych predpisov alebo iných legislatívnych podmienok má Generali Investments CEE nárok na zmenu podmienok poskytovania svojich produktov alebo ich poskytovanie úplne ukončiť.
  • Ak Generali Investments CEE nestanovilo alebo nebolo dohodnuté inak, Generali Investments CEE právne jedná len v písomnej forme a jednanie v inej forme Generali Investments CEE nezaväzuje.
  • Generali Investments CEE vylučuje prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy s akýmkoľvek dodatkom alebo odchýlkou, a odpoveď na ponuku s dodatkom alebo odchýlkou sa teda nepovažuje za prijatie ponuky.
  • Generali Investments CEE poskytuje informácie výhradne na základe podkladov dostupných Generali Investments CEE ku dňu poskytnutia príslušnej informácie a nepreberá zodpovednosť za ovplyvnenie informácie okolnosťami, ktoré nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ktoré nastali až po poskytnutí takejto informácie.