Generali Fond ropy a energetiky

Úplný názov: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

0.01%

1.1883

Hodnota podielového listu
k 18.01.2017

Fond je určený klientom, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky minimálne na 8 rokov s cieľom získať vyššie zhodnotenie. Fond sa zameriava na investície do energetiky. Ide najmä o výrobu elektrickej energie, ťažbu a spracovanie ropy, uhlia alebo zemného plynu. Ide o strategické odbory, ktoré sú základom každej ekonomiky a kde dopyt kontinuálne rastie vďaka rastu svetovej populácie a industrializácii rozvíjajúcich sa krajín v čele s Indiou a Čínou. V portfóliu sú zastúpené najmä európske a americké spoločnosti so stabilným postavením na trhu. Doplnkovo aj spoločnosti z regiónu emerging markets (rozvíjajúcich sa trhov) a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú alternatívnymi energiami.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Rast globálneho dopytu po energiách

  Krajiny emerging markets na čele s Čínou a Indiou budú mať zásadný vplyv na budúci dopyt. Podľa IEA (International Energy Agency) vzrastie globálny dopyt po energiách o viac než 30 % počas nasledujúcich dvoch dekád. Dve tretiny rastu obstarajú India, Čína a krajiny Stredného východu. Aj počet registrovaných automobilov sa počas tohto obdobia zdvojnásobí. 
 • Vysoké investície do energetiky

  Počas nadchádzajúcich dvoch dekád bude svet musieť investovať až 40 bil. USD do infraštruktúry v energetickom sektore. Polovica bude vynaložená do oblasti ropy, zemného plynu, dopravy a navýšenia produkčných kapacít. Zvyšok investícií povedie k zásadným zmenám vo výrobe elektrickej energie. Pôjde o obnoviteľné zdroje, prenosovú sústavu atď. 
 • Bez energií dnes nič nefunguje - Oproti iným sektorom, ktoré sú závislé od krátkodobých trendov a správania sa spotrebiteľov, je energetika spojená so stabilným dlhodobým dopytom. Alternatívy sú obmedzené a život bez energií si je možné len ťažko predstaviť. 
 • Optimalizovaná skladba portfólia

  Spoločné zaradenie ťažobných firiem a spoločností vyrábajúcich elektrickú energiu je obvykle rozdielna reakcia na aktuálny hospodársky cyklus. Zatiaľ čo ropný priemysel kopíruje hospodársky cyklus, pretože je závislý od dopytu a ceny ropy, v sektore utilít je situácia omnoho stabilnejšia a trendy sú tu dlhodobejšieho charakteru. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Úplný názov fondu: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond ropy a energetiky
Zameranie fondu: akciový
Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061067/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474152
Pôvodný SIN: 770010000378
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
od 1 000 000 Kč a viac - 2,5 %

Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Výstupný poplatok: 0 CZK
Manažérsky poplatok*:

2,5 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu a graf

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 18.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 1.1883 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.12 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 5.1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.82 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 22.76 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -0.36 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.69 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.93 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 2.54 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 12.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -13.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -3.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 13.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 -1.03 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -8.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 4.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 16.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -39.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 14.42 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 10.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 20.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 17.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 12.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -17.74 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.