Generali Emerging Europe Bond Fund

Úplný názov: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

-0.29%

10.26

Hodnota podielového listu
k 19.01.2017

Fond je vhodný pre skúsených investorov, ktorých cieľom je zvyšovať hodnotu svojho kapitálu investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a v Spoločenstve nezávislých štátov, ktorí sú si zároveň vedomí možností návratnosti svojich investícií a rizík spojených s takými typmi investícií, okrem iného aj výkyvov menových kurzov. Tento fond je určený investorom, ktorí počítajú s investičným horizontom min. 5 rokov a sú ochotní akceptovať riziko a volatilitu spojené s investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

  • Potenciál vyšších výnosov dlhopisov - Dlhopisy v týchto krajinách ponúkajú vyššie výnosy než vo vyspelých krajinách.

  • Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.

  • Možnosť vyššieho výnosu vďaka posilňovaniu lokálnych mien - Konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.

  • Diverzifikácia portfólia  

    Dlhopisy z tohto regiónu poskytujú veľmi atraktívny výnosový potenciál a nachádzajú sa v inom prostredí menovej politiky, čo môže vylepšiť diverzifikáciu vášho osobného portfólia.

  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Emerging Europe Bond Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Založený: 26.2.2013
Depozitár: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061198/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00B956BY68
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

1 %

Minimálna hodnota investície: 10 EUR
Výstupný poplatok: 0 %
Manažérsky poplatok*:

1,50 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Pre klienta to nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, výška odmeny je už započítaná vo vyhlasovaných kurzoch.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 10.26 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.39 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.97 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.59 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.99 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.2 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.27 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.4 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov N/A %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 5.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -5.59 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.