Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Fond ropy a energetiky

Úplný názov fondu: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

1.15%

1.8903

Hodnota podílového listu
k 27.09.2023

Fond je určený klientom, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky minimálne na 8 rokov s cieľom získať vyššie zhodnotenie. Fond sa zameriava na investície do energetiky. Ide najmä o výrobu elektrickej energie, ťažbu a spracovanie ropy, uhlia alebo zemného plynu. Ide o strategické odbory, ktoré sú základom každej ekonomiky a kde dopyt kontinuálne rastie vďaka rastu svetovej populácie a industrializácii rozvíjajúcich sa krajín v čele s Indiou a Čínou. V portfóliu sú zastúpené najmä európske a americké spoločnosti so stabilným postavením na trhu. Doplnkovo aj spoločnosti z regiónu emerging markets (rozvíjajúcich sa trhov) a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú alternatívnymi energiami. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Rast globálneho dopytu po energiách

  Krajiny emerging markets na čele s Čínou a Indiou budú mať zásadný vplyv na budúci dopyt. Podľa IEA (International Energy Agency) vzrastie globálny dopyt po energiách o viac než 30 % počas nasledujúcich dvoch dekád. Dve tretiny rastu obstarajú India, Čína a krajiny Stredného východu. Aj počet registrovaných automobilov sa počas tohto obdobia zdvojnásobí. 
 • Vysoké investície do energetiky

  Počas nadchádzajúcich dvoch dekád bude svet musieť investovať až 40 bil. USD do infraštruktúry v energetickom sektore. Polovica bude vynaložená do oblasti ropy, zemného plynu, dopravy a navýšenia produkčných kapacít. Zvyšok investícií povedie k zásadným zmenám vo výrobe elektrickej energie. Pôjde o obnoviteľné zdroje, prenosovú sústavu atď. 
 • Bez energií dnes nič nefunguje

  Oproti iným sektorom, ktoré sú závislé od krátkodobých trendov a správania sa spotrebiteľov, je energetika spojená so stabilným dlhodobým dopytom. Alternatívy sú obmedzené a život bez energií si je možné len ťažko predstaviť. 
 • Optimalizovaná skladba portfólia

  Spoločné zaradenie ťažobných firiem a spoločností vyrábajúcich elektrickú energiu je obvykle rozdielna reakcia na aktuálny hospodársky cyklus. Zatiaľ čo ropný priemysel kopíruje hospodársky cyklus, pretože je závislý od dopytu a ceny ropy, v sektore utilít je situácia omnoho stabilnejšia a trendy sú tu dlhodobejšieho charakteru. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond ropy a energetiky
Zameranie fondu: akciový
Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061067/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474152
Pôvodný SIN: 770010000378
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
od 1 000 000 Kč a viac - 2,5 %

Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK

Celková nákladovosť (TER):

2,64 %
Z toho manažérsky poplatok*:

2,5 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008474152&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu a graf

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Vlastný kapitál na podielový list 1.8903 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 3.98 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 11.81 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 11.56 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 25.64 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 6.95 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 113.16 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 28.7 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 38.1 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 6.67 %
Výkonnost fondu za 10 let 52.39 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 31.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 25.96 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -15.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 12.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -9.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 3.97 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 12.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -13.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -3.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 13.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 -1.03 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -8.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 4.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 7.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -34.15 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 14.42 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 10.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 20.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 17.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 13.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -17.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.