Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Generali Premium Balanced Fund

Úplný názov fondu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0%

10.4

Hodnota podílového listu
k 25.01.2023

Fond je jedným z troch profilových fondov, ktorý je charakteristický tým, že plynulo mení váhu akciovej a dlhopisovej zložky v portfóliu, a dokáže tak veľmi rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na kapitálových trhoch. Fond je vhodný pre klientov, ktorí vyhľadávajú vyvážený pomer medzi výnosom a rizikom a hodlajú investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 5 rokov. Portfólio fondu sa skladá z akciovej a dlhopisovej časti, pričom v neutrálnej alokácii dosahuje podiel akciovej zložky zhruba 40 %. Akcie sú široko regionálne a sektorovo diverzifikované. Dlhopisová časť portfólia je mixom korporátnych dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom a štátnych dlhopisov s nižším rizikom. Priemerná durácia dlhopisovej časti portfólia nepresahuje 7 rokov.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú vyvážené portfólio 

  Vďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu váhu akcií a dlhopisov v portfóliu tak, aby sme maximalizovali výnos s ohľadom na (trhové) riziká.
 • Flexibilná investičná stratégia

  Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólia manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio viac akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.
 • Vyšší výnosový potenciál

  Podiel akciovej zložky nie je limitovaný, takže v prípade priaznivých podmienok na kapitálových trhoch dokáže fond využiť výnosový potenciál akcií a dosahovať lepšie výsledky. 
 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061200/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BGLNMD67
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,10 %
Manažérsky poplatok*:

1,75 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BGLNMD67&lang=sk&kid=yes

 

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.01.2023

Vlastný kapitál na podielový list 10.4 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 3.38 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 7.11 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.63 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -10.73 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.28 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -7.56 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.5 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.92 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -16.08 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 2.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 5.1 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 8.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -4.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 4.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -0.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.2 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.