Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Premium Balanced Fund

Úplný názov fondu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0.19%

10.49

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je jedným z troch profilových fondov, ktorý je charakteristický tým, že plynulo mení váhu akciovej a dlhopisovej zložky v portfóliu, a dokáže tak veľmi rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na kapitálových trhoch. Fond je vhodný pre klientov, ktorí vyhľadávajú vyvážený pomer medzi výnosom a rizikom a hodlajú investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 5 rokov. Portfólio fondu sa skladá z akciovej a dlhopisovej časti, pričom v neutrálnej alokácii dosahuje podiel akciovej zložky zhruba 40 %. Akcie sú široko regionálne a sektorovo diverzifikované. Dlhopisová časť portfólia je mixom korporátnych dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom a štátnych dlhopisov s nižším rizikom. Priemerná durácia dlhopisovej časti portfólia nepresahuje 7 rokov.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú vyvážené portfólio 

  Vďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu váhu akcií a dlhopisov v portfóliu tak, aby sme maximalizovali výnos s ohľadom na (trhové) riziká.
 • Flexibilná investičná stratégia

  Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólia manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio viac akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.
 • Vyšší výnosový potenciál

  Podiel akciovej zložky nie je limitovaný, takže v prípade priaznivých podmienok na kapitálových trhoch dokáže fond využiť výnosový potenciál akcií a dosahovať lepšie výsledky. 
 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061200/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BGLNMD67
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,10 %
Manažérsky poplatok*:

1,75 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BGLNMD67&lang=sk&kid=yes

 

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 10.49 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.58 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.06 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.96 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.06 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.17 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -3.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.42 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.49 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -16.08 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 2.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 5.1 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 8.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -4.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 4.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -0.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.2 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.