Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Premium Conservative Fund

Úplný názov fondu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0.09%

11.01

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je vhodný pre všetkých klientov, ktorí uprednostňujú nižšie riziko a sú ochotní investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do štátnych a podnikových dlhopisov s nízkym rizikom kolísania ceny. Likvidná časť majetku je investovaná do nástrojov peňažného trhu. Očakávaná miera zhodnotenia sa pohybuje nad úrovňou sporiacich účtov a termínových depozitných produktov. Fond je riadený aktívne.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu ?

  • Potenciál vyššieho zhodnotenia než pri bankových produktoch

    Fond obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách a pod.
  • Dostupná finančná rezerva

    V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícii obvykle do piatich pracovných dní.
  • Minimálne investičné riziko

    Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov, napr. pokladničné poukážky a štátne dlhopisy.
  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplý názov fondu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Conservative Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Dátum založenia: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061155/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B4361325
Mena fondu: EUR
Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičního programu: 1 %
Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 0,72 %
Manažérsky poplatok*:

0,20 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B4361325&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 11.01 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.09 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.92 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.82 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.18 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.19 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -1.34 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.45 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -1.78 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.36 %
Výkonnost fondu za 10 let 2.32 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0.23 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -3.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -0.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 1.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 5.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 0 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.