Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Generali Premium Conservative Fund

Úplný názov fondu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0%

10.93

Hodnota podílového listu
k 24.01.2023

Fond je vhodný pre všetkých klientov, ktorí uprednostňujú nižšie riziko a sú ochotní investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do štátnych a podnikových dlhopisov s nízkym rizikom kolísania ceny. Likvidná časť majetku je investovaná do nástrojov peňažného trhu. Očakávaná miera zhodnotenia sa pohybuje nad úrovňou sporiacich účtov a termínových depozitných produktov. Fond je riadený aktívne.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu ?

  • Potenciál vyššieho zhodnotenia než pri bankových produktoch

    Fond obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách a pod.
  • Dostupná finančná rezerva

    V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícii obvykle do piatich pracovných dní.
  • Minimálne investičné riziko

    Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov, napr. pokladničné poukážky a štátne dlhopisy.
  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplý názov fondu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Conservative Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Dátum založenia: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061155/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B4361325
Mena fondu: EUR
Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičního programu: 1 %
Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 0,72 %
Manažérsky poplatok*:

0,20 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B4361325&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 24.01.2023

Vlastný kapitál na podielový list 10.93 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.28 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.3 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -0.27 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -3.02 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.46 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -3.53 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.66 %
Výkonnost fondu za 10 let 2.25 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -3.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -0.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 1.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 5.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 0 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.