Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Balanced Commodity Fund

Úplný názov fondu: Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

-0.26%

3.8

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je určený všetkým investorom, ktorí chcú zvýšiť diverzifikáciu svojho portfólia akciových a dlhopisových fondov o ďalšiu triedu aktív – komodity. Fond nakupuje investičné cenné papiere, ktoré odrážajú ceny komodít, pričom hlavný dôraz sa kladie na investície do komodít energetických, poľnohospodárskych a priemyselných. Fond je vhodný aj pre dynamických investorov, ktorí hľadajú príležitosti na komoditných trhoch, ktoré sú inak pre bežných investorov ťažko prístupné. Zatiaľ čo iné obdobné fondy sa zameriavajú na investície do spoločností z komoditného sektoru (napr. ťažobné firmy), v prípade tohto fondu ide rýdzo o priame investície do jednotlivých komodít. Cieľom fondu je ponúknuť investorom vyvážené komoditné portfólio, ktoré bude ideálnym doplnkom každej investície dosiaľ zameranej iba na akcie a dlhopisy. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Ako bolo plánované a skôr avizované, 16. decembra 2020 došlo k zlúčeniu Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (zlučovaný fond) s Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (nástupnícky fond) a zároveň bol nástupnícky fond premenovaný na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc. V období 16. - 18. decembra 2020 je s ohľadom na zlúčenie týchto podfondov prerušené vydávanie a odkupovanie investičných akcií u nástupníckeho fondu. Prvým obchodným dňom bude 21. december 2020.


Aktuálne informácie týkajúce sa fúzie podfondov Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc a Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc sú uvedené v súboroch Fully Executed Merger Circular a Executed Shareholder Notice. Tieto súbory sa nachádzajú v menu „Na stiahnutie“ umiestnenom v pravej časti tejto stránky.


Návrh na fúzii podfondov Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc s Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc

Predstavenstvo spoločnosti Generali Invest CEE Plc a predstavenstvo spoločnosti Generali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s. schválili návrh na fúziu podfondu Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc  (zlučovaný fond) s podfondom Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (nástupnícky fond), a to v priebehu decembra 2020, pričom toto zlúčenie podlieha ďalej ešte schváleniu Centrálnou bankou Írska a mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Generali Invest CEE Plc.

V súvislosti s plánovanánou fúziou dôjde v priebehu decembra 2020 tiež k zmene názvu podfondu Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc. Táto zmena názvu podlieha ešte schváleniu Centrálnou bankou Írska a a akcionármi zlučovaného fondu.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Ideálny prvok diverzifikácie portfólia.

  Komodity sa oproti klasickým triedam aktív, akými sú akcie alebo dlhopisy, správajú odlišne. 
 • Prostriedok pre ochranu proti inflácii, geopolitickej nestabilite a menovým kolapsom

 • Dlhodobý rast dopytu

  Dopyt po komoditách je ťahaný rastom svetovej populácie vo svete a tiež vyšším hospodárskym rastom najmä z tzv. rozvíjajúcich sa krajín na čele s Čínou a Indiou.
 • Ide o reálne aktíva, ktoré majú svoju hodnotu                                                                              

  Komodity môžu rásť, ale aj klesať. Vždy majú svoju reálnu hodnotu, ktorá v dlhšom horizonte kryje prinajmenšom obstarávacie náklady. A preto sa na rozdiel od akcií alebo dlhopisov nemôžu stať celkom bezcennými.

 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Balanced Commodity Fund 
Zameranie fondu: komoditný
Založený: 6.8.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061251/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B469TQ76
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 3,24 %
Manažérsky poplatok*:

2,30 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B469TQ76&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 3.8 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -1.04 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -4.76 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -9.09 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -19.49 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -8.43 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 10.14 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -33.33 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -7.79 %
Výkonnost fondu za 10 let -58.79 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -8.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 6.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -19.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -16.73 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 -1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 5.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -25.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -17.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -13.31 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 -5.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 17.5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.