Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Úplný názov fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0%

8.93

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na obdobie 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúkajú štátne dlhopisy. Zároveň je vhodný pre investorov, ktorí uprednostňujú výplatu výnosu vo forme dividendy. Investície do fondu sú rozkladané do sektorov aj regiónov. Fond investuje predovšetkým do dlhopisov neinvestičného ratingu, ktoré vďaka svojej kreditnej prémii ponúkajú vyšší potenciál zhodnotenia. Výberu dlhopisov predchádza dôkladná fundamentálna analýza spoločnosti spolu s makroanalýzou daného štátu. Preferujeme dlhopisy s kratšou lehotou do splatnosti. Rizikovejšie dlhopisy majú v portfóliu menšiu váhu a/alebo nižšiu lehotu do splatnosti a naopak. Portfólio je spravované aktívne. Počas poklesu cien, keď rastie výnosový potenciál dlhopisu, väčšinou nakupujeme a naopak.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Predpoklad vyššej výnosnosti

  Firemné dlhopisy majú vyšší výnosový potenciál než pri štátnych dlhopisoch. Kreditné riziko emitentov obmedzujeme dôkladnou analýzou vykonávanou na priebežnej báze.
 • Nízka citlivosť na pohyb úrokových sadzieb

  Do portfólia fondu sú vyberané najmä dlhopisy s kratšou lehotou do splatnosti, ktoré sú menej citlivé na pohyby úrokových sadzieb.
 • Dôkladná diverzifikácia

  Fond starostlivo rozkladá svoje investície medzi všetky regióny, sektory a emitentov. Portfólio fondu obsahuje minimálne 40 titulov.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Spôsob stanovenia a nárok na výplatu dividendy

Rozhodným dátumom pre výplatu dividendy za uplynulý finančný rok je podržanie podielových listov fondu k dátumu 31.1. K tomuto dátumu bude tiež vyhlásená výška dividendy na podielový list.

Klient, ktorý podielové listy fondu odkúpi pred 31.1., nemá na dividendu nárok. Výška dividendy nie je ovplyvnená dĺžkou držby podielových listov fondu podielnikom - jediným a rozhodujúcim aspektom je počet podielových listov fondu držaných k dátumu 31.1.

Vyplatenie dividendy ovplyvní výšku NAV fondu, a to tak, že NAV fondu na jeden podielový list platné ku dňu nasledujúcemu po dni vyhlásenia dividendy a zároveň dni rozhodujúcom pre výplatu dividendy poklesne o výšku vyplatenej dividendy na jeden podielový list.

Ročný dividendový výnos:

 • Za prvý rok existencie fondu (2012): 6 %
 • Za druhý rok existencie fondu (2013): 3,54 %
 • Za tretí rok existencie fondu (2014): fond dividendu nevyplácal
 • Za čtvrtý rok existencie fondu (2015): 5,5%
 • Za piaty rok existencie fondu (2016): 3,8 %
 • Za šiesty rok existencie fondu (2017): fond dividendu nevyplácal
 • Za siedmy rok existencie fondu (2018): fond dividendu nevyplácal
 • Za osmy rok existencie fondu (2019): 2,5 %
 • Za deviaty rok existencie fondu (2020): 2,1 %
 • Za desiaty rok existencie fondu (2021): fond dividendu nevyplácal
Úplý názov fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Corporate Bonds Fund - dividend class 
Zameranie fondu: dlhopisový
Dátum založenia: 1.3.2012
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu:  

1290061171/1111

Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B6VWHB64
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: 1 %
Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 1,84 %
Manažérsky poplatok*:

1,60 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: trieda B - priebežná výplata výnosu vo forme dividendy na ročnej bázy
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B6VWHB64&lang=sk&kid=yes

Investičná stratégia

Investičná stratégia fondu má nasledujúce vlastnosti:

 • Nízke až stredné úrokové riziko, tzn. citlivosť na pohyb úrokových sadzieb.
 • Zaistenné menové riziko.
 • Predpoklad vyššej výnosnosti, ako dosahujú fondy obsahujúce štátne dlhopisy, vďaka prémii za kreditné riziko.
 • Obmedzené kreditné riziko vďaka dôkladnej fundamentálnej analýze jednotlivých emitentov. Druhá významná cesta k obmedzeniu tohto rizika, ktorú aplikujeme, pozostáva v preferencii dlhopisov s kratšou dobou splatnosti.
 • Dôraz na vysokú likviditu korporátnych dlhopisov.

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 8.93 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.11 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.68 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.59 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.9 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.82 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -26.56 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -9.78 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -25.52 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -5.72 %
Výkonnosť fondu za rok -28.81 %
Výkonnosť fondu za rok -1.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2.85 %
Výkonnosť fondu za rok -1.57 %
Výkonnosť fondu za rok 1.26 %
Výkonnosť fondu za rok 3.02 %
Výkonnosť fondu za rok 6.13 %
Výkonnosť fondu za rok -4.71 %
Výkonnosť fondu za rok 4.84 %
Výkonnosť fondu za rok 9.4 %

* Výkonnosť od 1.3.2012, fond otvorený

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.