Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0.1%

10.39

Hodnota podielového listu
k 17.09.2020

Fond je určený investorom, ktorí uprednostňujú výplatu výnosu vo forme dividendy, ak môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na obdobie 3 rokov a hľadajú vyššie zhodnotenie, než aké ponúka domáci trh dlhopisov. Portfólio fondu obsahuje kvalitné korporátne dlhopisy najmä z krajín strednej a východnej Európy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytie. Menové riziko tu je zaisťované. Vďaka kreditnému riziku je výška zhodnotenia spravidla vyššia ako u štátnych dlhopisov. Citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb je nízka.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Potenciálne väčšie zhodnotenie ako v banke

  Prostriedky umiestené v tomto fonde spravidla prinášajú pri dodržaní investičného horizontu vyšší výnos, ako je tomu v prípade bankových produktov.
 • Predpoklad vyššej výnosnosti

  Zaradením rizikovejších firemných dlhopisov do portfólia sa u tohto fondu predpokladá vyššia výnosnosť, ako  dosahujú fondy obsahujúce iba štátne dlhopisy. Cieľom je vyhľadávať dlhopisy s nadpriemerným ziskovým potenciálom a prijateľnou mierou rizika.
 • Dôkladná diverzifikácia

  Tento fond starostlivo rozkladá svoje investície naprieč regiónmi, sektormi a emitentmi. Portfólio fondu obsahuje približne 50 jednotlivých titulov. Tento prístup výrazne obmedzuje vplyv kreditného rizika, ktoré je spojené s investíciou do korporátnych dlhopisov. Fond obsahuje dlhopisy kvalitných spoločností, ktoré stabilne dosahujú zisky.
 • Korporátnym dlhopisom sa darí za akéhokoľvek investičného počasia

  Dlhopisy vydávané silnými nadnárodnými spoločnosťami vykazujú vyššiu stabilitu a štandardne dokážu ľahko pokryť i krátkodobé výkyvy trhov.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.

A navyše:

 • Pravidelná a pohodlná výplata výnosov

  Priebežné vyplácanie výnosov vo forme dividend prebieha každoročne automaticky priamo na bankový účet klienta.

Spôsob stanovenia a nárok na výplatu dividendy

Rozhodným dátumom pre výplatu dividendy za uplynulý finančný rok je podržanie podielových listov fondu k dátumu 31.1. K tomuto dátumu bude tiež vyhlásená výška dividendy na podielový list.

Klient, ktorý podielové listy fondu odkúpi pred 31.1., nemá na dividendu nárok. Výška dividendy nie je ovplyvnená dĺžkou držby podielových listov fondu podielnikom - jediným a rozhodujúcim aspektom je počet podielových listov fondu držaných k dátumu 31.1.

Vyplatenie dividendy ovplyvní výšku NAV fondu, a to tak, že NAV fondu na jeden podielový list platné ku dňu nasledujúcemu po dni vyhlásenia dividendy a zároveň dni rozhodujúcom pre výplatu dividendy poklesne o výšku vyplatenej dividendy na jeden podielový list.

Ročný dividendový výnos:

 • Za prvý rok existencie fondu (2012): 6 %
 • Za druhý rok existencie fondu (2013): 3,54 %
 • Za tretí rok existencie fondu (2014): fond dividendu nevyplácal
 • Za čtvrtý rok existencie fondu (2015): 5,5%
 • Za piaty rok existencie fondu (2016): 3,8 %
 • Za šiesty rok existencie fondu (2017): fond dividendu nevyplácal
 • Za siedmy rok existencie fondu (2018): fond dividendu nevyplácal
 • Za osmy rok existencie fondu (2019): 2,5 %
Úplý názov fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Corporate Bonds Fund - dividend class 
Zameranie fondu: dlhopisový
Dátum založenia: 1.3.2012
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu:  

1290061171/1111

Audítor:

Ernst & Young, Dublin, Írska republika

ISIN: IE00B6VWHB64
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: 1 %
Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 1,87 %
Manažérsky poplatok*:

1,60 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: trieda B - priebežná výplata výnosu vo forme dividendy na ročnej bázy

Investičná stratégia

Investičná stratégia fondu má nasledujúce vlastnosti:

 • Nízke až stredné úrokové riziko, tzn. citlivosť na pohyb úrokových sadzieb.
 • Zaistenné menové riziko.
 • Predpoklad vyššej výnosnosti, ako dosahujú fondy obsahujúce štátne dlhopisy, vďaka prémii za kreditné riziko.
 • Obmedzené kreditné riziko vďaka dôkladnej fundamentálnej analýze jednotlivých emitentov. Druhá významná cesta k obmedzeniu tohto rizika, ktorú aplikujeme, pozostáva v preferencii dlhopisov s kratšou dobou splatnosti.
 • Dôraz na vysokú likviditu korporátnych dlhopisov.

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 17.09.2020

Vlastný kapitál na podielový list 10.39 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.33 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.56 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.35 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.56 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.73 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 1.9 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.63 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 7.49 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2.85 %
Výkonnosť fondu za rok -1.57 %
Výkonnosť fondu za rok 1.26 %
Výkonnosť fondu za rok 3.02 %
Výkonnosť fondu za rok 6.13 %
Výkonnosť fondu za rok -4.71 %
Výkonnosť fondu za rok 4.84 %
Výkonnosť fondu za rok 9.4 %

* Výkonnosť od 1.3.2012, fond otvorený

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.