Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Fond zlatý

Úplný názov fondu: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

0.92%

0.6992

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je určený hlavne dynamickým investorom, ktorí vyhľadávajú príležitosť predovšetkým pre vyššie zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom, a preto aj s dlhším investičným horizontom – minimálne 8 rokov. Fond sa zameriava na investície do drahých kovov (zlata, striebra, platiny a paládia), akcií významných spoločností, ktoré nadpolovičnú väčšinu svojich príjmov generujú primárne z ťažby zlata a doplnkových likvidných dlhopisov ťažiarov zlata a ostatných drahých kovov.

Informácie k fondu uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú k Triede R.

 

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Od 22. júla 2014 nie sú cenné papiere tohto zahraničného podielového fondu distribuované na území Slovenskej republiky verejnou ponukou neprofesionálnym investorom. Informácie na tejto internetovej stránke majú iba informatívny charakter a slúžia iba pre potreby profesionálnych investorov a investorov, ktorí cenné papiere tohto zahraničného podielového fondu nadobudli pred 22. júlom 2014.

Prečo investovať do Fondu?

 • Istota a dlhodobá stabilita

  Zlato je po stáročia jedným z najspoľahlivejších prostriedkov na ucho­vanie hodnoty peňazí. A to aj vďaka tomu, že fyzické množstvo zlata sa príliš nemení..

 • Nezávislosť

  Zlato je nezávislé od vlád, mie­n, ratingu a ďalších lokálnych ekonomických a politických faktorov 
 • Najcennejšia rezerva

  Vlády a centrálne banky veria zlatu ako svojej finančnej rezerve, ktorá má slúžiť ako kotva pre prípad kríz – či už menových, ekonomických, alebo politických. Zlato im totiž poskytuje jedinečnú ochranu proti inflácii, deflácii, geopolitickým problémom či finančným krízam. A z rovnakých dôvodov je zlato vhodné i pre drobných investorov: ako tradičná a preverená poistka pre zlé časy.
 • Diverzifikácia portfólia

  Drahé kovy sa oproti akciám a dlhopisom správajú veľmi odlišne, čo z nich robí ideálny nástroj pre optimalizácie akéhokoľvek portfólia. Optimálna váha sa v prípade zmiešaného portfólia zloženého z akcií a dlhopisov pohybuje do 10 %. 
 • Vysoké náklady na ťažbu

  Dôvodom rastu nákla­dov je postupne vyčerpanie tradičných ložísk a nízka výťažnosť nových nálezísk.

 • Nízky investičný dopyt

  V súčasnosti je podiel drahých kovov v portfóliu veľkých investorov opäť minimálny. Zmena, ktorá môže byť spôsobená neistotou alebo nízkou výkonnosťou štandardných aktív, môže viesť k výraznému nárastu ceny zlata, ako sme tomu boli v minulosti už niekoľkokrát svedkami. 
 • Zlato nemusíte kupovať fyzickyho rizika

  Investor sa tak vyhne pomerne vysokým poplatkom, ktoré sú s jeho nákupom a odpredajom spojené. Odpadá aj riziko likvidity.

 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond zlatý
Zameranie fondu: fond zmiešaný, ktorý nie je európskym fondom
Založený: 24.4.2006
Začatia predaja: 1.5.2006
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061075/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
SIN: CZ0008472370
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 Kč a viac - 2,5 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK

Celková nákladovosť (TER):

3,16 %
Z toho manažérsky poplatok*:

3 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008472370&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Predaj fondu začal dňa 1.5.2006. Podľa schváleného štatútu sa počas 3 mesiacov po začatí predaja predával za nominálnu hodnotu 1,- Kč.

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 0.6992 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -5.36 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 11.37 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 7.06 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.5 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 6.04 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.21 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 25.37 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 4.63 %
Výkonnost fondu za 10 let -17.04 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -1.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -3.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -9.31 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 20.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 20.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -12.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 22.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -22.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -12.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -38.79 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 -3.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 27.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 26.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -23.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 9.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 -2.06 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.