Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Fond zlatý

Úplný název: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-1.14%

0.8043

Hodnota podielového listu
k 17.09.2020

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru výnosov. Podielnici tohto Fondu profitujú predovšetkým z rastu cien zlata, striebra a ostatných drahých kovov vrátane akcií ťažobných firiem, ktoré cenovo nezabezpečujú svoju budúcu produkciu. Fond je ideálnym nástrojom proti obavám z inflácie, záporných reálnych úrokových sadzieb, finančných turbulencií, vysokého objemu dlhov v ekonomike, poklesu amerického dolára či eskalácie geopolitických problémov. Vzhľadom na nízku koreláciu s akciovým a dlhopisovým trhom ide o ideálny prostriedok na diverzifikáciu každého portfólia. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Informácie k fondu uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú k Triede R.

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Od 22. júla 2014 nie sú cenné papiere tohto zahraničného podielového fondu distribuované na území Slovenskej republiky verejnou ponukou neprofesionálnym investorom. Informácie na tejto internetovej stránke majú iba informatívny charakter a slúžia iba pre potreby profesionálnych investorov a investorov, ktorí cenné papiere tohto zahraničného podielového fondu nadobudli pred 22. júlom 2014.

Prečo investovať do Fondu?

 • Istota a dlhodobá stabilita

  Zlato už po tisícročia preukazuje, že je jedným z najspoľahlivejších prostriedkov pre uchovanie hodnoty peňazí. V histórii si niektoré národné meny prešli hyperinfláciou, ale zlato si svoju reálnu hodnotu vždy udržalo.
 • Nezávislosť

  Zlato je nezávislé od vlád, mien, produktivity, ratingu a ďalších lokálnych ekonomických a politických faktorov. Fyzické množstvo zlata nie je možné totiž výrazne zmeniť. 
 • Najcennejšia rezerva

  Vlády a centrálne banky veria zlatu ako svojej finančnej rezerve, ktorá má slúžiť ako kotva pre prípad kríz – či už menových, ekonomických, alebo politických. Zlato im totiž poskytuje jedinečnú ochranu proti inflácii, deflácii, geopolitickým problémom či finančným krízam. A z rovnakých dôvodov je zlato vhodné i pre drobných investorov: ako tradičná a preverená poistka pre zlé časy.
 • Diverzifikácia portfólia

  Drahé kovy sa oproti akciám a dlhopisom správajú veľmi odlišne, čo z nich robí ideálny nástroj pre optimalizácie akéhokoľvek portfólia. Optimálna váha sa v prípade zmiešaného portfólia zloženého z akcií a dlhopisov pohybuje do 10 %. 
 • Vysoké náklady na ťažbu

  Priemerné náklady na ťažbu zostávajú naďalej vysoké a dosahujú aktuálne cca 900 SD za uncu (údaje za 3. štvrťrok 2015). Takmer 30 % nákladov predstavujú výdavky na pracovnú silu, ďalších 10 % je spojených s cenou energií. Dôvodom rastu nákladov je postupne vyčerpanie tradičných ložísk a nízka výťažnosť nových nálezísk. Táto kombinácia vytvára riziko poklesu budúcej ťažby a ani rast ceny zlata to nedokáže v strednodobom horizonte zmeniť. 
 • Nízky investičný dopyt

  V súčasnosti je podiel drahých kovov v portfóliu veľkých investorov opäť minimálny. Zmena, ktorá môže byť spôsobená neistotou alebo nízkou výkonnosťou štandardných aktív, môže viesť k výraznému nárastu ceny zlata, ako sme tomu boli v minulosti už niekoľkokrát svedkami. 
 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Úplný názov fondu: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond zlatý
Zameranie fondu: fond zmiešaný, ktorý nie je európskym fondom
Založený: 24.4.2006
Začatia predaja: 1.5.2006
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061075/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
SIN: CZ0008472370
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 Kč a viac - 2,5 %
Minimálna hodnota investície:

500 CZK

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Štatút môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 CZK

Celková nákladovosť (TER):

3,15 %
Z toho manažérsky poplatok*:

3 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu a je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Predaj fondu začal dňa 1.5.2006. Podľa schváleného štatútu sa počas 3 mesiacov po začatí predaja predával za nominálnu hodnotu 1,- Kč.

Stav ku dňu 17.09.2020

Vlastný kapitál na podielový list 0.8043 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -1.66 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 21.83 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 48.75 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 32.48 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 29.25 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 29.25 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 8.93 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 61.44 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 10.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 20.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -12.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 22.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -22.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -12.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -38.79 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 -3.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 27.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 26.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -23.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 9.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 -2.06 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.