Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Emerging Europe Bond Fund

Úplný názov fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0%

8.99

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je vhodný pre skúsených investorov, ktorých cieľom je zvyšovať hodnotu svojho kapitálu investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a v Spoločenstve nezávislých štátov, ktorí sú si zároveň vedomí možností návratnosti svojich investícií a rizík spojených s takými typmi investícií, okrem iného aj výkyvov menových kurzov. Tento fond je určený investorom, ktorí počítajú s investičným horizontom min. 5 rokov a sú ochotní akceptovať riziko a volatilitu spojené s investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

  • Potenciál vyšších výnosov dlhopisov - Dlhopisy v týchto krajinách ponúkajú vyššie výnosy než vo vyspelých krajinách.

  • Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.

  • Možnosť vyššieho výnosu vďaka posilňovaniu lokálnych mien - Konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.

  • Diverzifikácia portfólia  

    Dlhopisy z tohto regiónu poskytujú veľmi atraktívny výnosový potenciál a nachádzajú sa v inom prostredí menovej politiky, čo môže vylepšiť diverzifikáciu vášho osobného portfólia.

  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Emerging Europe Bond Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Založený: 26.2.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061198/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B956BY68
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

1 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 1,73 %
Manažérsky poplatok*:

1,50 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B956BY68&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 8.99 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.9 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.33 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.15 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.64 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 5.64 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -12.89 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -4.49 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -11.25 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -2.36 %
Výkonnost fondu za 10 let -7.89 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -0.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -11.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -5.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -3.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 5.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -5.59 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -1.6 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.