Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Generali Emerging Europe Bond Fund

Úplný názov fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0%

8.68

Hodnota podílového listu
k 24.01.2023

Fond je vhodný pre skúsených investorov, ktorých cieľom je zvyšovať hodnotu svojho kapitálu investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a v Spoločenstve nezávislých štátov, ktorí sú si zároveň vedomí možností návratnosti svojich investícií a rizík spojených s takými typmi investícií, okrem iného aj výkyvov menových kurzov. Tento fond je určený investorom, ktorí počítajú s investičným horizontom min. 5 rokov a sú ochotní akceptovať riziko a volatilitu spojené s investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

  • Potenciál vyšších výnosov dlhopisov - Dlhopisy v týchto krajinách ponúkajú vyššie výnosy než vo vyspelých krajinách.

  • Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.

  • Možnosť vyššieho výnosu vďaka posilňovaniu lokálnych mien - Konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.

  • Diverzifikácia portfólia  

    Dlhopisy z tohto regiónu poskytujú veľmi atraktívny výnosový potenciál a nachádzajú sa v inom prostredí menovej politiky, čo môže vylepšiť diverzifikáciu vášho osobného portfólia.

  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Emerging Europe Bond Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Založený: 26.2.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061198/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B956BY68
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

1 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 1,73 %
Manažérsky poplatok*:

1,50 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B956BY68&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 24.01.2023

Vlastný kapitál na podielový list 8.68 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.4 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 4.96 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.24 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -9.87 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -17.88 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -6.36 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -16.94 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -3.64 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -11.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -5.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -3.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 5.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -5.59 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -1.6 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.