Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Generali Corporate Bonds Fund

Úplný názov fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Pôvodný názov fondu

0%

12.19

Hodnota podílového listu
k 08.06.2023

Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na obdobie 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúkajú štátne dlhopisy. Investície do fondu sú rozkladané do sektorov aj regiónov. Fond investuje predovšetkým do dlhopisov neinvestičného ratingu, ktoré vďaka svojej kreditnej prémii ponúkajú vyšší potenciál zhodnotenia. Výberu dlhopisov predchádza dôkladná fundamentálna analýza spoločnosti spolu s makroanalýzou daného štátu. Preferujeme dlhopisy s kratšou lehotou do splatnosti. Rizikovejšie dlhopisy majú v portfóliu menšiu váhu a/alebo nižšiu lehotu do splatnosti a naopak. Portfólio je spravované aktívne. Počas poklesu cien, keď rastie výnosový potenciál dlhopisu, väčšinou nakupujeme a naopak.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Predpoklad vyššej výnosnosti

  Firemné dlhopisy majú vyšší výnosový potenciál než pri štátnych dlhopisoch. Kreditné riziko emitentov obmedzujeme dôkladnou analýzou vykonávanou na priebežnej báze.
 • Nízka citlivosť na pohyb úrokových sadzieb

  Do portfólia fondu sú vyberané najmä dlhopisy s kratšou lehotou do splatnosti, ktoré sú menej citlivé na pohyby úrokových sadzieb.
 • Dôkladná diverzifikácia

  Fond starostlivo rozkladá svoje investície medzi všetky regióny, sektory a emitentov. Portfólio fondu obsahuje minimálne 40 titulov.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplý názov fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Corporate Bonds Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Dátum založenia: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061163/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B4362Q21
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

1 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
 Celková nákladovosť (TER): 1,84 %
Manažérsky poplatok*:

1,60 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %
Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B4362Q21&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Vlastný kapitál na podielový list 12.19 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.74 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.67 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.99 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.84 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -10.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -3.68 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -9.17 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.9 %
Výkonnost fondu za 10 let -2.01 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -0.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -13.57 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -1.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 6.51 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -4.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 4.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 16.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -0.1 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.