Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Trend 5

Výhody

  • Jednoduchá voľba doby trvania

  • Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov

  • Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom je vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu

  • Investičná brzda

Nový produkt životného cyklu si poradí s akoukoľvek jednorazovou investíciou!

Máte k dispozícii voľné finančné prostriedky? Trend 5 sa vám o ne postará. Ide o produkt životného cyklu zložený z 5 na seba nadväzujúcich fáz. Počas nasledujúcich 5 rokov bude vaša investícia umiestená až v štyroch fondoch Generali Investments CEE. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií.

Nevyhovuje vám 5-ročný investičný horizont? Vyskúšajte naše ďalšie produkty Trend 3, Trend 8.

Zloženie portfólia

Počet rokov do konca produktuGenerali Dynamic Balanced FundGenerali Premium Balanced FundGenerali Premium Conservative Fund (50%) a Generali Corporate Bonds Fund (50%)
5 rokov 10 % 30 % 60 %
4 roky 10 % 20 % 70 %
3 roky 0 % 10 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Názov produktu: Trend 5
Mena produktu: EUR
Doba trvania produktu: 5 rokov
Číslo bankového účtu pre investície: 1290061446/1111
Variabilný symbol platby: číslo Zmluvy
Minimálna hodnota investície: 500 EUR
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0-2 %

Na akých princípoch Trend 5 pracuje?

Pozostáva z piatich na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz), s vopred stanoveným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:

Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Po skončení aktuálnej fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.

Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy.

Výkonnost produktu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.09 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.81 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.13 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.12 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.49 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.22 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.77 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.18 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.13 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.07 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.8 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.98 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.56 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.22 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.53 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.88 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.56 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.14 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.88 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.59 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.84 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.29 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.14 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.13 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.02 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.81 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.43 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.31 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.01 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.99 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.74 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.09 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.24 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.48 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
 

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.