Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Automatická výmena informácií o finančných účtoch

Common Reporting Standard, skrátene „CRS“. Základné informácie pre klientov Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“).

Na tejto stránke by sme vám radi vysvetlili základné pojmy týkajúce sa automatickej výmeny informácií oznamovaných finančnými inštitúciami v daňovej oblasti. Ako oznamujúca česká finančná inštitúcia musíme plniť povinnosti, ku ktorým sa zaviazala Česká republika v rámci Mnohostrannej dohody príslušných orgánov o automatickej výmene informácií o finančných účtoch (ďalej len „Dohoda CRS“). Cieľom Dohody CRS je medzinárodný boj proti daňovým únikom

Pri spracovaní údajov v rámci automatickej výmeny informácií oznamovaných finančnými inštitúciami v daňovej oblasti sa riadime zákonom č. 164/2013 Zb. o medzinárodnej spolupráci pri správe daní a o zmene ďalších súvisiacich zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“), ktorý je implementáciou smernice Rady 2011/16/EÚ, o správnej spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC) v znení smernice Rady 2014/107/EÚ (tzv. DAC2). 

Zákon stanovuje pre finančné inštitúcie postupy identifikácie oznamovaných účtov a získanie informácií o ich majiteľoch. Tieto dáta sa následne v rámci ČR oznamujú Špecializovanému finančnému úradu, ktorý následne zaistí ich ďalšiu distribúciu všetkým kompetentným daňovým úradom ostatných zúčastnených štátov Dohody CRS.
 

Zákon ukladá finančným inštitúciám tieto povinnosti:

1. Povinnosť zisťovať údaje o oznamovanom účte

Zisťovanými údajmi o oznamovanom účte sú:

 • meno alebo označenie majiteľa účtu,
 • dátum a miesto narodenia majiteľa účtu,
 • adresa miesta trvalého alebo iného pobytu alebo adresa sídla majiteľa účtu a
 • daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo iné obdobné číslo majiteľa účtu používané na daňové účely v zúčastnenom štáte, kde je daňovým rezidentom, a kód tohto štátu
 • číslo oznamovaného účtu
 • zostatok na oznamovanom účte ku koncu kalendárneho roku (pokiaľ bol v danom období účet zrušený – informácie o jeho zrušení)
 • celkové hrubé výnosy z predaja alebo spätného odkupu finančného majetku

2. Povinnosť preverovať nasledujúce údaje o klientovi

u fyzických osôb:

 • identifikáciu majiteľa účtu ako daňového rezidenta zúčastneného štátu,
 • aktuálnu adresu pre doručovanie alebo adresu bydliska vrátane poštovej priehradky v zúčastnenom štáte,
 • jedno alebo viac telefónnych čísel v zúčastnenom štáte a žiadne telefónne číslo v ČR,
 • trvalé príkazy pre prevod finančných prostriedkov na účet vedený v zúčastnenom štáte,
 • aktuálne platnú plnú moc alebo podpisové právo udelené osobe s adresou v zúčastnenom štáte,
 • inštrukcie pre úschovu pošty alebo adresa osoby preberajúcej poštu v zúčastnenom štáte, pokiaľ Spoločnosť neeviduje inú adresu majiteľa účtu.

u právnických osôb:

 • identifikácia majiteľa účtu právnickej osoby ako daňového rezidenta zúčastneného štátu,
 • adresu sídla alebo aktuálnu adresu pre doručovanie vrátane poštovej priehradky v zúčastnenom státe,
 • miesto založenia alebo zriadenie právnickej osoby; alebo adresu jedného správcu alebo niekoľkých správcov zvereneckého fondu v zúčastnenom štáte,
 • daňové rezidentstvo ovládajúcich osôb právnickej osoby v zúčastnenom štáte,
 • trvalé príkazy pre prevod finančných prostriedkov na účet vedený v zúčastnenom štáte,
 • aktuálne platnú plnú moc alebo podpisové právo udelené osobe s adresou v zúčastnenom štáte.

V rámci zisťovania a preverovania údajov o oznamovanom účte sú Klienti zo Zákona povinní poskytnúť Spoločnosti potrebnú súčinnosť. Klientov, ktorých sa doplnenie údajov v rámci automatickej výmeny informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti týka, budeme kontaktovať.

3. Oznamovanie informácií Špecializovanému finančnému úradu

Predmetom pravidelného oznamovania sú daňoví nerezidenti ČR, respektíve daňoví rezidenti zúčastnených štátov Dohody CRS, zostatky na ich majetkových účtoch, vyplatené finančné príjmy, výnosy z predaja finančných aktív. Každoročne k 30. júnu Spoločnosť oznamuje zistené informácie Špecializovanému finančnému úradu, ktorý následne zaistí ich ďalšiu distribúciu všetkým kompetentným daňovým úradom ostatných zúčastnených štátov, pričom dotknutých klientov o tejto skutočnosti Spoločnosť informuje najneskôr mesiac pred vykonaním oznámenia Špecializovanému finančnému úradu za príslušné obdobie.  

Disclaimer

Táto stránka obsahuje všeobecné zhrnutie informácií s cieľom ich poskytnutia klientom. V žiadnom prípade ju nie je možné považovať za daňové alebo právne rady. Spoločnosť žiadnym spôsobom nezaručuje presnosť a úplnosť uvedených informácií a nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo straty vzniknuté v dôsledku rozhodnutí vychádzajúcich z tu uvedených informácií.